Resolusion para pannakadalus ti Karayan Banaoang, naaprobaran

VIGAN CITY  – Gagem ti gobierno probinsial ditoy ti pannakadalus ken pannakakali ti Banaoang river tapno umuneg ken  naannayas ti taray ti danum.

Kinuna ti bise gobernador,  no makita ita ti karayan ti Banaoang, narabawen daytoy maigapu kadagiti maiyan-anud a naggapu iti Abra River nga agresulta  iti pannakalayus ti ili ti Bantay, Santa, Caoayan ken Siudad ti Vigan no napigsa ti tudo wenno bagyo .

Maigapu iti daytoy, sangsangkamaysa nga inaprobaran ti Sangguniang Panlalawigan ti resolusion a pinutar ni Vice Governor Jerry Singson para iti pannakaipatungpal ti nasao a proyekto.

Maipalagip nga adu a sanikua ti nadadael, natay a dingnguen ken naapektaran nga umili  iti idadalapus ni Bagyo Ferya idi tawen 2002.

Naputed ti maysa nga span ti rangtay a nakaigapuan ti pannakataktak iti biahe dagiti pasahero ken kargamento a dakkel a nakaapektaran ti probinsia.

Sagudayen pay  ti resolusion  ti rehabilitasion  dagiti coastal areas ken dredging dagiti karayan kangrunaanna ti Banaoang.

Maaramid pay ti Memorandum of Agreement kadagiti maseknan a local government units para iti implimentasion ti coastal rehabilitation management plan tapno madalusan ti igid dagiti kabaybayan. Ditoy pay a mangala ti provincial government iti service provider a mangitrabaho iti panagkali. (Jane Ballad)