Tawid News Magazine

Resolusion para pannakadalus ti Karayan Banaoang, naaprobaran

VIGAN CITY¬† ‚Äď Gagem ti gobierno probinsial ditoy ti pannakadalus ken pannakakali ti Banaoang river tapno umuneg ken¬† naannayas ti taray ti danum.

Kinuna ti bise gobernador,  no makita ita ti karayan ti Banaoang, narabawen daytoy maigapu kadagiti maiyan-anud a naggapu iti Abra River nga agresulta  iti pannakalayus ti ili ti Bantay, Santa, Caoayan ken Siudad ti Vigan no napigsa ti tudo wenno bagyo .

Maigapu iti daytoy, sangsangkamaysa nga inaprobaran ti Sangguniang Panlalawigan ti resolusion a pinutar ni Vice Governor Jerry Singson para iti pannakaipatungpal ti nasao a proyekto.

Maipalagip nga adu a sanikua ti nadadael, natay a dingnguen ken naapektaran nga umili  iti idadalapus ni Bagyo Ferya idi tawen 2002.

Naputed ti maysa nga span ti rangtay a nakaigapuan ti pannakataktak iti biahe dagiti pasahero ken kargamento a dakkel a nakaapektaran ti probinsia.

Sagudayen pay  ti resolusion  ti rehabilitasion  dagiti coastal areas ken dredging dagiti karayan kangrunaanna ti Banaoang.

Maaramid pay ti Memorandum of Agreement kadagiti maseknan a local government units para iti implimentasion ti coastal rehabilitation management plan tapno madalusan ti igid dagiti kabaybayan. Ditoy pay a mangala ti provincial government iti service provider a mangitrabaho iti panagkali. (Jane Ballad)

Exit mobile version