Reynaldo A. Duque, Mannurat

Kolum ni Danny Antalan

(Tuloyna)

 

Isuna ti kaunaan ken kakaisuna pay laeng a Hall of Famer iti Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature nga inawatna idi 2003.  Ti Ilokano a nagbalin nga editor-in-chief ti Liwayway.  Ken kakaisuna nga Ilokano a nangabak iti Centennial Literary Awards idi 1998 babaen ti sinuratna a Filipino Epic a napauluan ti “Candon”  nga inisponsoran ti nasional a gobierno kas paset ti panangselebrarna iti sentenario ti panagwaywayas ti pagilian.  Inawatna pay ti Pedro Bucaneg Award, ti kangatuan a pammadayaw ti Gunglo Dagiti Mannurat nga Ilocano- Filipinas, nga ipapaayna kadagiti mannurat nga Ilokano ken dadduma pay a pammadayaw.

Ngem diak ammo no ammona, nga iti dayta a kaadu dagiti inabakna, ad-adu ti natignayna tapno makibiang iti lubong ti panagsuratan ti daniw ken sarita.  Ad-adu ti inikkanna iti lapis tapno makibiangda iti lubong ti literatura.  Dagiti dadduma, natignay kadagiti sinuratna a sarita.  Dagiti dadduma, naguyugoy iti seminar-workshop ken taripnong a nagatendaranda a nagbalinanna kas lecturer.  Dagiti dadduma, natignay iti panakisarsarita kaniana.

Diak ammo kadagiti dadduma, ngem kaniak a biang, saan a nalamuyot ti balikasna kadagiti sinuratko nga impakitak kaniana.  Adda karitna kaniak.  Epektibo kunak, ta kalpasan ti sumagmamano a tawen, makalamlamanok isunan kadagiti pasken a nakaimbitaran toy numo toy biang nga adda isuna.  Inruarna ti matmaturog a genes ko iti kinamannuratko iti daytoy a gundaway.

Kanayon a dagiti kamannuratan ditoy Candon ti damdamagenna no kasdiay nga agkitakami.  Kumkumustaenna ida.

Nangrugi iti Candon City ti panagtadem ti plumana.  Adda arapaapna nga isagot koma iti ay-ayatenna nga ili.  A maaddaan iti bibliotika (library) iti barangay Bagani a nakaikalian ti kadkaduana.

Wen, ta uray kasano kalatak ti naganna, dina malipatan ti pumasiar latta iti daga a nangilili kaniana.   Nupay aggigianen idiay Paranaque City, adda latta dagiti gundaway a bisitaenna dagiti kakabagianna iti barrio a Bagani Campo.

Kinuna ni Nana Placida nga idi Abril 2012 ti naudi a panagsublina iti Bagani.  Iti dayta a bulan ken tawen a naisayangkat ti GUMIL Conference idiay Bacnotan, La Union.  Dayta nga aldaw ken kanito a malasin nga um-umbal isunan gapu iti sagubanit a simmalapon iti bagina.

Magmagnakami iti dayta a pangrabii, magna iti agarup sangagasut a metro nga agturong iti canteen tapno mangrabii iti maikadua a rabii ti konbension.  Addakami iti tengnga ti dalan idi imbagana a nabannogen ken birokenna ti luganna.  Ngem agsipud ta awan ti lugan, nagkuykuyogkami a nagna iti nabatbati a watiwat ti dalan iti akikid nga askaw, pagsarsaritaan ti kamannuratan iti Candon City.

Nasalun-aten idi nagkitakami idi Setiembre 2012, iti Palanca awarding.  Naganaygayen a nakial-alamano kadagiti mannurat nga adda ditoy.  “Mayaten, sir, ti salun-atmo?”  imbagak.  “Wen, gapgapuk ngamin iti ospital idi Abril,”  kinunana.  Impagarupko a talaga a mayaten ti salun-atna, nangruna ta mabasbasa payen ti nobelana iti Bannawag.

Ngem anian a kigtotko idi nadamagko a natayen ni Sir Rey Duque.

Mariknak ti ladingit ni Nana Placida iti dayta a kauman-umanko.  Kinunana a kayatna unay a makita koman, daksanggasat ta adayo met ti Manila.  Dida imbaga kaniana nga insigida ti napasamak.  Naudi a nakitana idi Abril 2012;  saan a nakabakasion idi paskua.

Ragsak laengen ni Nana Placida a kitkitaen dagiti dadduma a pammadayaw nga inyawid ti anakna ditoy balayda.  Maragsakan no kasano kasayaatna kadagiti kakabsatna; iti maysa a pagteng nga addada iti sango ti dulangda, inbingayanna dagiti adingna ta dakdakkel ti bagina a kanen.

Nagasat ti Candon City ta naaddaan iti anak a nagrimat ken nabigbig iti lubong ti literatura.  Nagasat ti Bagani-Ubbog ta karaman latta kadagiti sarita ken daniwna. Nagasat dagiti mannurat ken mannaniw a nakalanglangna ta naipaayanna ida iti pilosopia iti panagsuratan.

Ngem napanen ni Sir Rey Duque, nagkamengen iti GUMIL-Langit.  Ket ammok nga aglalanglangda manen kadagiti immunan a nagbiahe a padana a mannurat.  Agsasango ken agpapatangda no kasano a mainspirarda dagiti tattao ken umili nupay awandan ditoy rabaw ti daga.

Awanen ni Sir Rey, ngem sibibiag latta ti plumana.#