Riri ti agkakabagian ti ramut pannakakabil dua a tanod

SANTA, Ilocos Sur – Riri dagiti kabagianda ti ramut ti panangkabil ti dua a lalaki kadagiti naganawa a barangay tanod sadiay Barangay Mabilbila Norte, Santa, ditoy nga ili idi rabii ti Disiembre 9.

Natiliw iti hot pursuit operation nga impakat dagiti otoridad dagiti suspek a nainaganan Renato Bajet y Bosque, 41, naasawaan, ken Joseph Bajet y Bosque, 39, naasawaan, agpada a residente iti Sitio Ubbog, ti nadakamat a barangay idinto a naitaray da Florante Comilang, 35, baro; ken Rommel Alvior y Tolentino, 27, baro, agpada a barangay tanod, iti Central Ilocos Sur District Hospital para iti pannakaagas dagiti dunor a sinagrapda.

Segun iti report, bayat ti kaaddada iti periaan idi agarup 9:45 ti rabii iti nadakamat a petsa, naaddaan iti saan a panagkikinnaawatan dagiti kabagian dagiti suspek ket naganawa dagiti dua a tanod sada pinadas a pinagareglo ida.

Ngem simmangpet dagiti suspek ket awan sao, indisnog ni Joseph ti iggemna a bato iti nagbaetan ti mata ni Comilang sada kinabil ni Alvior a nakadunoran met ti makannawan a matana.#