Rollback presio ti baboy, naipakat

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Naipababa ti presio ti karne ti baboy, nuang ken baka kas paset ti napag-aanamongan iti dialogo dagiti meat vendors, NGOs, ken consuming public itay nabiit.

Naammuan a bimmaba ti presio ti karne ti baboy iti P180 kada kilo manipud iti P190 kada kilo ken ti presio ti karne ti nuang ken baka iti P210 kada kilo manipud iti P220 kada kilo.

Nupay kasta, napagtitinongan nga agtalinaed laeng daytoy a presio agingga iti agtapos ti Septiembre daytoy a tawen.

Mangrugi no Oktubre, agsubli ti presio ti karne ti baboy iti P190 kada kilo idinto a P220 kada kilo ti presio ti baka ken nuang. Agbalinto metten a P120 kilo ti presio ti liveweight manipud iti P110 kada kilo.

Itay nabiit, nagsagrap iti pammabalaw dagiti meat vendors iti panangipangatoda iti presio ti lakoda a karne ti baboy, nuang ken baka a dida pinakaammuan ti sangguniang bayan ditoy.#