Rotary International District 3790, buena mano iti Vigan City Convention Center

VIGAN CITY – Maysa nga aldaw kalpasan ti soft opening ti Vigan City Convention Center, naangay ditoy ti taripnong ti Rotary International District 3790 idi Marso 23-24.

Dinayaw dagiti opisial ken partisipante iti nasao a taripnong ti nabara a pannakasarabo daditoy siudad.

Naglugan dagiti partisipante iti nadekoraran a kalesa iti panagturongda iti pagkumbensionan ken sinabat ida ti tokar dagiti marching bands ti Ilocos Sur National High School ken ti pagadalan elementaria ti Vigan.

Kinuna ni Mayor Eva Marie S. Medina a naipatakder ti nasao a pagkumbension kas sungbat ti city government iti arungaing dagiti negosiante ken dadakkel a grupo a maaddaan ti siudad iti convention center a pakaangayan dagiti kumperensia, seminar, workshop ken dadduma pay a pagtataripnongan.#