Tawid News Magazine

Saan nga Agulbod dagiti Mata

Sarita ni Mark Anthony Castro

(Maikadua a paset)

β€œApay ket a saanen?” ni Virgie ti nagtimek sanak pinarimriman. Kinugtarak ti sakana iti sirok ti lamisaan.

β€œAy, wen, di la mabalin a yaramidannak iti komposision nga itedko ken ni Mr. Ytehan?” kinuna ni Virgie.

β€œKaano ti pannakasapulmo?” dinamag ni Joselito.

β€œInton bigat. Namnamaek kadi?”

β€œBay-am ta yaramidanka.”

β€œAgyamanak. Namnamaem nga agsubalitakto iti masakbayan. Umayakto agbuong iti pinggan no agkasarkayo,” ket tinaldiapannak.

Kinusilapak.

Pagam-ammuan, napataliawkami iti ruangan gapu iti arimbangaw dagiti sumungad. Da Carlos. Dinagdagusko a sinimpa ti panagtugawko.

β€œHi, girls!” kinuna ni Carlos. Anian a nagdakkel ti naggidiatanda ken ni Joselito, nakunak iti nakemko idi agabayda a dua.

β€œAmmoyo, kasangayko inton Sabado,” kinuna ni Carlos. β€œAddanto saganak. Awisenkayo, dikayto maaw-awan, a? Nangruna kenka, Ofie,” kinitanak. β€œNo dika dumar-ay, saanto a kumpleto a naragsakak iti panagkasangayko.”

β€œAy, mabalin a saankami a dumar-ay,” inunaannak ni Virgie a simmungbat. β€œNamnamaem, addakaminto no kasangaymo.”

β€œUmaykanto met, pari,” tinapik ni Carlos ti abaga ni Joselito.

β€œOkey,” insungbat ni Joselito sanak kinita. Ngem kasla awan ti nangegko.

SABADO. Alas siete pay laeng ngem nakasukatakon. Pusiposak a pusipos iti sanguanan ti sarming. Diak kayat nga adda pamilawan ni Carlos kaniak. Alas otso idi umaynak sukonen ti van. Adda metten da Virgie ken Mila. Naarimbangawkami iti uneg ti lugan.

Pimmalasio ti balay da Carlos. Iti mismo a nalawa a paraanganda ti nakaikabilan dagiti lamisaan a nairanta a paggiinuman. Sabali laeng ti salonan a pakaipatpatayaban ti nagarampang a tokar. Sumagmamano ti agkuykuyegyeg iti salonan idi sumrekkami iti inaladan.

Sinabatnakami ni Carlos iti ruangan. Nagkulipagpag ti pusok a nakaimatang iti kinataerna iti daytoy a sardam.

β€œHappy birthday,” inkablaawko idinto nga inyawatko ti regalok.

β€œAgyamanak,” insungbatna ket nariknak ti nairut a panangpetpetna iti imak. Immuli ti bara ti dakulapna agingga iti pusok.

Intulnognakami agingga iti naintar a lamisaan. Pinilimi ti lamisaan iti asideg ti salonan.

Inyam-ammonakami ni Carlos kadagiti pagayamna. Adun ti nagawangan a botelia ti serbesa iti rabaw ti lamisaanda. Nalabbagan ti rupada ken naarimbangawdan nga agiinnestoria.

β€œSika gayam ni Ofel,” kinuna ti agnagan Marty. β€œWe know you. Sika ti arkos ti bibig ni Carlos, he he he!”

β€œSaan nga agul-ulbod ti brodmi. Agpayso a….” saan a naituloy ni Albert ti sawenna pay ta tinugkik ni Carlos ti agongna.

β€œDimo dengdenggen ida ta nadanumandan a kasla tukak,” umis-isem a kinuna ni Carlos.

Sineniasan ni Carlos ti maysa a serbidor ket nagpaala iti mainum ken baso.

β€œFeel at home,” kinuna ni Carlos ngem siak ti tinaldiapanna. β€œNo mabisinkayo, mapankayo lattan mangala iti kanenyo,” intudona iti abagatanen a paset ti solar a nakaikabilan dagiti nataratar a nakaluban a sida.

Nagpadispensar ta adda pay sabali a simmangpet a sangailina.

Inwarasko ti panagkitak iti aglawlaw. Nakitak ni Joselito iti ummong dagiti dadduma a kaklaseanmi. Nagpayapay idi makitanakami. Medio nasugpet nga isem ti insungbatko iti payapayna.

Naipatayab ti nakaranting a tokar. Nabiit a napunno ti salonan. Kas pay nagsardeng ti panagpitik ti darikmat iti asitgannak ni Carlos.

β€œDi la mabalin?”

Nagpatngakami iti salas. Apay a kasla panaltagan ti pusok? Kastoy ngata ti marikna ti seknan ni ayat?

β€œAmmom, napintaska unay ita a rabii,” kinuna ni Carlos bayat ti panangkumpasna iti tokar. Pinerrengnak iti napigket.

β€œAgang-angawka,” kinunak idinto ta limmabbasitak.

β€œSaannak kadi a patien?”

β€œSaan la ketdi,” nakunak. Ngem nagtalukatik iti kaunggan ti barukongko ti naisangsangayan a ragsak iti panangpadayawna kaniak.

(Maigibusto)

Exit mobile version