Sabali pay a bangkay ti mangngalap, nasarakan iti kabaybayan

SAN FERNANDO CITY – Sabali pay a bangkay a mapapati a karaman kadagiti mabirbirok pay a mangngalap a nagpukaw bayat ti Bagyo Kabayan ti naalaw iti kabaybayan ti Bolinao idi agarup alas 4:00 ti malem ti Oktubre 7.

Naalaw dagiti crewmen iti BRP Apolinario Mabini ti bangkay a tumtumpaw iti kabaybayan ti nadakamat nga ili ken nakaron ti panagrupsana, segun ken ni Capt. Alberto Mogol, kumander ti Navy iti Poro Point ditoy nga ili.

Manamnama a maammuan ti kinasiasino ti bangkay a mapapati a maysa kadagiti mabirbirok a mangngalap a nagpukaw bayat ti Bagyo Kabayan.

Iti kaudian a report, 13 pay a mapukpukaw a mangngalap ti mabirbirok kalpasan a naabutan ida ni Bagyo Kabayan bayat ti panagkalapda iti kabaybayan.

Maipalagip nga idi Septiembre 29, nasurok a 200 a mangngalap manipud iti Infanta, Dasol, Bolinao ken Agno iti Pangasinan ti timmapog iti kabaybayan a naglugan iti 37 a bangka.

Ngem naireport nga idi Oktubre 1, dinuprak ti napigsa nga angin ken dadakkel a dalluyon dagiti bangkada a puon ti panagkatangkatangda iti kabaybayan.

Kanaig daytoy, maysa nga agnagan iti Artemio Quintero, taga-Poblacion, Infanta ti nasarakan a bangkayen a nakalugan iti bangkana a nagmarka iti Joshaina.

Narekobre ti bangka sadiay Agno.

Kabayatanna, kinuna ni Director Melchito Castro ti Office of Civil Defense iti Region 1 a no awanen ti masaripatpatanda pay a mangngalap, maisardengen ti iwaywayatda a search and rescue opearations.#