SABALI PAY A PANAGTAKEM

SABALI PAY A PANAGTAKEM. Nagsapata ni Vice Mayor Lourdes G. Baquiran iti sanguanan ni Congressmen-elect Ryan Singson kas baro a nabutosan a bise mayor ti Siudad ti Vigan sadiay Vigan City Convention Center itay Hunio 28, 2013. Adda iti likudanna ti kaingungotna a ni Lawrence Baquiran, dagiti annakda ken dadduma pay a kameng ti pamilia. (S.A.E.)