BANNER: Sabali pay a patangan iti boundary dispute: Bokal Tudayan

CANDON CITY – Impalgak ni Bokal Robert Tudayan a maangayto manen ti sabali pay a panagpapatang dagiti pannakabagi ti Ilocos Sur ken Benguet para iti pannakarisut iti boundary dispute iti nagbaetan dagitoy dua a probinsia.

Kinuna ni Tudayan a binisitada ti Barangay Licungan, Sugpon tapno kitaenda ti nagsaadan daytoy a lugar ket iti nakitana, mamati a paset ti Ilocos Sur ti nasao a lugar.

“Nakitatayo ti disputed area ket mamatitayo a bagi ti Ilocos Sur…” nakuna ni Tudayan.

Kinuna ti bokal a maangayto manen ti sabali pay a panagpapatang tapno marisuten ti boundary dispute iti nagbaetan ti Sugpon, Ilocos Sur ken ti Kibungan, Benguet tapno maammuanen ti  pudpudno nga akinsakup iti masansan a mairepreport a pakaimulmulaan dagiti maiparparit a marihuana.

“Nasaysayaat a marisuten ti boundary dispute tapno maammuanen no dino a talaga ti  pakaimulmulaan ti marihuana,” kinuna ni Tudayan.

Iti kallabes, linagidaw ni Mayor Fernando Quiton dagiti rumrummuar kadagiti warnakan ken radio nga iti ili a Sugpon ti pakaimulmulaan dagiti marihuana.

Iti nagbeddengan ti Benguet, La Union ken Ilocos Sur ti mapapati a pakasarakan dagiti plantasion ti marihuana kas iti Kibungan, Benguet ngem iti  Sugpon ti masansan a mairepreport a naggapuan dagitoy maiparparit a droga.

Kanaig daytoy, nangikuyog ti grupo ni Tudayan a pakairamanan ti Tanim  Kalikasan Inc. kadagiti bunubon a kape tapno maimula iti Barangay Licungan.

Kinuna ni Tudayan a gannuat ti gobierno probinsial ti mangirusat iti alternatibo a pagsapulan dagiti agindeg iti Barangay Licungan malaksid iti pagay, saba, buyboy, kamoteng kahoy ken laya tapno mapukaw ti dakes nga imahena.

Ti kape ti kitkitaen dagiti agtuturay a napintas a maimula iti Barangay Licungan agsipud ta magustuan daytoy ti nangato nga elebasion ken maiyanatup ti klase ti daga ditoy a pakaimulaanna.

Kinuna ni Tudayan a nupay addan mula a kape dagiti agindeg iti Barangay Licungan, native a variety daytoy ket napimpintas a ti hybrid a variety ti kape ti maimula iti Licungan ta napimpintas met laeng ti marketna.#