Sabidong ni ayat (Maudi a paset)

Nagkikita dagiti tallo iti maysa a panganan ti uneg ti pagadalan. Awan sardeng ti pinnadamagda.

“Simmalika met gayam iti pagiwarnak ditoy pagadalan,” sinipat ni Pam ti abaga ti baro.

“Ammoyo metten ti ayatko iti literature,” insungbat ni Peter.

“Mausarmo metten a ti kina-OA-mo,” impasaruno ni Leah a nagkakatawaanda.

“Wen gayam, guys, siak ti napili a mangibagi iti departamentomi iti Miss Intrams,” mababain a kinuna ni Leah.

Maragsakan ni Pam ngem saan ni Peter.

“Ania koma ti serbi dayta, apanmo la ketdi ibabain ta bagim,” kinuna ketdi ti baro.

Nasaktan ni Leah iti reaksion ti baro. Ngem dinan pinanpansin daytoy.

ALDAW ti pasalip, aglalaok ti marikrikna ti balasang. Magagaran a saan. Iti panangrugi ti programa, nataldiapanna ni Pam ngem nadismaya idi dina makita ti birbiroken ti pusona, ni Peter. Napaay man ti balasang linalaingna ketdi ta no mangabak bareng ipagpannakkelto met ti baro.

Naiyalatna ti korona. Ngem ti namnamaenna a ragsak koma ti baro ket nakarkaro a nangpaay kenkuana. Saan pulos a kinablaawan ti baro iti balligina. Nasaktan man inan-anusan latta ti balasang.

ITI popularidad ni Leah ket namagbalbaliw met iti ugalina. Addayta a sagpaminsan a saan a sumrek iti klasena ken nagbaliw pay ti ayosna.  Pinakulotna ti atiddog ken unnat a buokna. Nagdadakkel metten dagiti agbibitin iti lapayagna. Ken aglalaok payen ti ipilpilkatna iti rupana. Nasursurona ti agbisio ken pati payen panagaramat ti maiparit nga agas.

Gapu iti daytoy, karkaro nga immadayo ti rikna ti baro kenkuana.

NAMINSAN, nagraranada iti panganan nga ayuyangda idi. Kadua ni Leah dagiti baro a barkadana. Sumungad da Peter ken Pam, nakaragragsak ti itsurada, kas man agnobioda ta agkinkinnibinda a magmagna. Nasaktan ni Leah iti nakitana ket sinabatna dagitoy.

“Kumusta, old friends, come and join us,” intudona ti lamisaan nga inokuparda.

“Asinoka, awan ti am-ammomi a pokpok,” inkusilap ti baro ket ginuyodna ni Pam a rummuar.

Naikuleng ti balasang iti nangngegna. Kas man namagaan ti karabukobna ket di nakapagsao. Insurotna laengen ti panagkitana iti umad-adayon a baro. Naglidem ti panagkitana gapu iti lua nga agubbog iti matana. Dinan nakita ti itataliaw ti baro nga kas man agbabbabawi iti inaramidna. Kinantiawan dagiti barkadana. Gapu iti sakit a nasagrapna, nabukel  ti maysa a panggep iti panunotna: balsenna ti baro!

“Ti ayat ket bumaaw a kas pudot no sibugam iti gura ti pusom,” inyarasaas ti balasang.

 Bayat ti pananglutlutona iti panggepna, kas man mangmangngegna ti timek ti inana a mangibagbaga: “Ti taraon ket aramaten laeng a mangpasalun-at iti bagi, saan a para idadanes iti bagi.”

Ngem naserraanen ti panunot ti balasang, “No saanka a para kaniak nasaysayaat ngarud no saanka met a para iti sabali,” isangit- ikatawa ti balasang. Naapektaranen ti droga ti utekna.

“Kunak man no tunggal banga ket adda maiyannatup nga akkubna? Apay ‘garud a ti akkubko ket ad-adaywannak?” imbanang-esna, lumablabbaga dagiti matana a kunam la no kumilaw.

“Ramanam, dungngo, ti sabidong ti ayatko,” nagpaggaak ti napigsa.

Kabigatanna, addan pulis a nangsukon kenkuana. Ngem kasla makitkitana pay la ti in-inut a pannakagsat ti anges ti baro.

                   III.

Agsangsangit a Pam a nangsarungkar kenkuana.

“Apay a naaramidmo daydiay, Leah?” kinuna bayat ti panagsaninglotna. “Awan kadin ti nabati nga asi wenno ayat dita pusom?”

Napadumog ni Leah. Ita ta awanen ti epekto ti droga, saanna a maperreng ti dati a gayyemna.

“Ay-ayatek ni Peter ngem ammom kadi nga inlatakna kaniak nga adda kano sabali nga ay-ayatenna?” intuloy ni Pam ti nagsao. “Sika daydiay ur-urayenna, kayatna nga agsublika koma iti dati a sika,” insaninglot ti balasang.

Saan a mamati ni Leah.

“Alaem daytoy tapno maamuam ti amin,” inyawat ni Pam ken Leah ti maysa nga envelop.

Inawat ni Leah ket inruarna ti naggian. Ladawanna. Naala daytoy idi nakoronaan. Nagsam-it man ti isemna iti ladawan. Adda nakasurat iti likudan ti ladawan. Binasana.

              

Gayyemko, Biagko

 

Liwliwaka iti agnanayon

Emma, pintas a di makasuya

Atiddog, nalamuyot a buokmo

Hankoman a maiturturog

 

Apay, dungngo a nagbalbaliwka

Yannan daydi kaay-ayok nga emma?

 

Ayosmo inka metten impasimpa

Yaks! Inka pay ketdin idirdir-a

Atiwmo payen naglupos nga uleg

Ta nagbaliw payen pati galadmo

Essemmo iti adal ket nagmawmaw

Napukaw kadin dagiti arapaapmo?

Kastaman nagbanagam dungngo

Ay-ayatenka unay, LEAH!

 

Kasla dimmanum ti tumeng ni Leah ket  nagsalampak lattan iti daga. Nagkas-ang ti naaramidna  ta isu met la ti nangputed iti ragsakna. Napatayna ti ay-ayatenna a dina ammo  a mangipatpateg met gayam kenkuana.

Nagtinnagen ti tudo, kas man mangmangngegna ti boses ni Peter iti uni ti danum nga agdisso kadagiti bulong. Nakitana daytoy iti asideg ti teppang, agpaypayapay. Timmaray nga agturong iti baro. Kagiddan ti ikkis ni Pam ti makatitileng a putok ti maysa a paltog.

Nakita ni Pam ti dua a kasla asuk a nagbuo a kasla tao. Da Peter ken Leah, umis-isemda kenkuana, sa nagpukawda iti imatangna..,.#