Sabidong ni ayat (Umuna a paset)

                    I.

NAGANNAYAS ti karasakas dagiti bulbulong nga ay-ayamen ti nalamiis a pul-oy nga aggapu iti teppang iti daya. Mangngeg met ti danarudor ti danum a mangsapsaplag kadagiti bato iti babaen ti teppang, kas man sangsangit dagiti billit nga agnaed iti kabakiran a nangrakep iti sementerio nga adda iti sellang ti Bantay Tuking. Nakuyem ti tangatang a kas man ipakpakdaarna ti iyaay ti umuna a bayakabak iti bulan ti Mayo. Makipagladladingit ti panawen kadagiti tattao a nangitulod iti tao a napateg kadakuada.

Saan unay nga adayo iti ummong dagiti tattao, adda babai a nakaabungot iti nangisit ngem nakabestida iti maris-nalabaga. Nagtingngaan daytoy ti dua a nakauniporme a babbai.

                    II.

NASINGED nga aggagayyem dagiti tallo: ni Pam, Peter ken Leah. Nagtaudda iti adda mabalinna a pamilia. Gapu ta agpapadada a solo nga anak, imbilangda ngarud ti maysa ken maysa a kas kabsatda. Addan dagiti tallo iti maudi a tawen iti sekundaria.

KAALDAWAN ti panagturposda.

 “Ayan ni Leah?” inkidag ni Peter iti kaabayna a ni Pam.

 “Awan pay met a nakitak, mangrugin ti programa,” insungbat ti balasang bayat ti panangiwarasna iti panagkitana.

Nalpas ti panagturposda ngem dida nakita uray anniniwan ni Leah. Kalpasan ti programa, nagdardaras dagiti dua a napan iti balay da Leah. Naklaatda idi masungadanda nga adu ti tao iti balay ti gayyemda. Naginnunada a simrek ket nailabegda iti ruangan iti nakitada. Ni Leah, nakamulengleng iti lungon nga adda iti salas, agar-arubos dagiti luana.

“Pinatay ti amana ti inana, ngamin naduktalanna nga adda lalaki daytoy, ket nabagtit pay piman ti amana,” nangngeg dagiti dua a kinuna ti maysa a baket a nakatakder iti asideg ti ruangan.

Mariribukan dagiti aggayem ket nagin-innayadda nga immasideg  iti gayyemda.

“Leah,  saanka nga agdanag, addakami laeng ditoy,” immarakup ni Pam.

“Haandaka a panpanawan,” pinetpetan met ni Peter ti kanawan nga ima ti balasang.

Nagarubos manen ti lua ti balasang ket naisurot metten dagiti dua.

Bayat ti panangbanbantayda iti natay, di pulos nagawid dagiti dua. At-atibayen ken liw-liwaenda ti gayyemda.

Iti dayta a panangisakit kenkuana ni Peter, di napakadaan ni Leah ti itutubo ti naisangsangayan a riknana para iti baro.

KALPASAN a naidulinda ti inana, nabati dagiti tallo iti sementerio.

“Agyamanak kadagiti tulongyo, no awankayo siguro, napukaw metten ti simbeng ti utekko,” inyisem ni Leah.

“What are friends for?” gistayan nagdueto dagiti dua a nagkakatawaanda.

ASIDEGEN ti panagbabasa. Sumrekdan iti kolehio. Naminsan a sinarungkaran dagiti dua ni Leah iti pagtaenganda.

“Daytoyto ngata ti il-iliwek kenka, ti imas ti lutom,”  kinuna ti baro bayat ti panangisakmolna ti maysa nga iwa ti karne.

Nakigtot dagiti dua a balasang.

“Apay, papanam?” naggiddan dagiti dua a nangmulagat ti baro.

Nagdumog ti baro. “Kayat da Papang nga agbasaak diay Manila ,” kinunana.

“Panawannakami gayamen,” arig di mangngeg ti timek ni Leah. Laplapdanna ti lua nga agarubos iti pingpingna.

“Kanayonkayonto met nga awagan,” insungbat ti baro ket pinetpetanna dagiti ima dagiti dua.

Immisem ni Pam ket pinidilna ti agong ti baro. “Inkarim dayta a?” kinunana

Gapu ta di malapdan ni Leah ti luana, nagpadispensar sa simrek iti kuartona. Nasakit ti nakemna ta pumanawen ti baro a limed nga ay-ayatenna.

Ipagarup met dagiti dua a nasakit ti nakem ti balasang gapu ta naggiddan a naawan ti inana ken ti pannakapukaw  ti simbeng ti panunot ti amana sa  itatta umadayo met ti nasinged a gayyemna.

Nagawid dagiti dua ta di rimmuaren ni Leah.

Naglabas ti aldaw ket saan a naikkat ti liday ti rupa ti balasang. Kimmuttong ngem mas bimmagay man kenkuana ita ti pammagina. Tunggal sarungkaran ni Pam, awan gaganaygayanna.

Nagtulag dagiti dua a balasang nga aggiddanda nga apan agenrol. Adun ti nadatnganda nga estudiante. Agsabalida iti kurso nga innala, HRM ken ni Leah ket Nursing met ken ni Pam.

Iti pilaan, nataldiapan ni Leah ti lalaki nga adda ti unaan. Kaliklikud man daytoy ni Peter, iti tayag ken pammagi, isu latta. Naklaat ti balasang idi sumango kadakuada ti lalaki.

“Peter!” napnuan ragsak ti timek ti balasang.

Nagsam-it ti isem ti baro nga immasideg kenkuada.

“Naunaankayo pay a nagenrol,” kinuna ni Peter.  Imbagana a napilitna ti amana a ditoy met la nga agadal.

“Ania garud ti kursom?” kinuna ni Pam.

“Mangalaak man iti kinainhiniero,” insungbat ti baro.

Saan pay la a naallukoy ni Leah ti riknana ket saan a makapagsao.

“Apay, impes metten ta pingpingmo?” inyangaw ti baro Kineddelna ti pingping ti balasang.

Nagkusilap ni Leah ngem dinan napengdan ti ibibittak ti isemna ket sinipatna laengen ti baro.

(Adda tuloyna)