Sakbay nga Agtabon ti Initko

Ababa a Nobela ni Jobert M. Pacnis
(Maika-11 a paset)

“Saanakon nga agpalpalikaw pay,” kinunana. Nabagas ti panangkitana kaniak. Nanindi. Uray la nasaelak idi naangotko ti impugsona nga asuk. “Ammom, classmate, nalaingka. Adu ti ammom… a maar-aramatmo ita iti agdama a propesionmo. Ngem kas kaklasem idi, kayatka a palagipan. Amin a sobra… dakes.”

“’Nia ti kayatmo a sawen, batch?”

“Dika unay iti programam ta adu dagiti mapaspasakitam.”

“Batch, ammom met ti klase ti trabahok…”

“Wen, maawatanka. Ngem kas nakunak, dakes amin a sobra. Saan amin a damag wenno makitam ket masapul nga ibunannagmo. Addada dagiti banag a rumbeng a saanen a rumbeng a padakkelen pay.”

“Batch, no agbalinak a bulsek, wenno agimbubulsek, loklokuek laeng ti bagik. Salsalawasawek laeng dagiti tao.”

“Ibagak ti pudno kenka. Masasairak kadagiti ibanbandom maipapan ‘toy ilitayo. Bin-ig met laengen a negatibo. Awan kadi ti napintas a maibagam? Sika koma pay ti mangpapintas iti imahen ti lugartayo… ngem saan! Daddadaelem ketdi!”

“Batch, saanak man met a mangdaddadael. No adda makitak a nasayaat, apay ketdin a diak ibaga… a dayawen?”

“Saanmo koma nga ipokus ti atensionmo iti ilitayo. Adu dita ti ili a mabalinmo a kutkoten. Adu dita dagiti agtuturay a mabalinmo a kritikaren ti klase ti panagbiagda… ta agbibiagda a di mayannatup kadagiti sueldoda.”

Ket sika, batch? kunak koma ngem nakapagteppelak.

“Simple laeng ti kayatko kenka, classmate. Kaemem ‘ta bibig. Ibatim dagiti rituer ditoy ilitayo ket itugotmo ti pakaidayawanna iti panagprogramam.”

“Saan a mabalin dayta, batch…”

“Nalawag ti nangngegmo, classmate. Dayta, a, ket no kayatmo ti nasayaat,” imperrengna.

“Kas kenka, batch, adda met sinapataak nga akem. Ket diak a kayat a mulitan dayta.”

“Narigat la kadin ti kidkiddawek?

“Ladingitek, batch. Adda naganko a kayatko a protektaran. Aramidem ketdi koma dagiti trabahom a kas ama daytoy nga ili. Ket namnamaem, sidadaanak a mangirakurak kadayta.”

“Uray no artapak ti sueldom?” immirteng ti rupana.

“Diak nga ilako ti prinsipiok, batch.”

“Shit!” dinanogna ti lamisaan. “Sika pay laeng ti nangpaay kaniak, classmate!” Sumsumgiaben dagiti naamo itay a matana a naiturong kaniak.

“Pasensiakan, batch. Ngem kas nakunak, adda sinapataak a trabaho.”

“Laglagipem, saan laeng a sisiak ti madaldalapusmo!” inkiraudna.

Nagpakadaak metten tapno di rumaba ti patanganmi.

NAKAAWATAK iti tawag iti selpon kalpasan ti programak kadayta a Huebes. Babai ti timmawag. Dina kayat nga ibaga ti kinaasinona. Ngem agsangsangit. Agpatpatulong. Kayatna nga agkitakami.

Diak nakasungbat a dagus kadayta a kiddawna. Palab-og kadi daytoy?
Nadlawnan sa ti medio amakko ket dagus a kinunana nga awan pagdanagak. No kayatko kano, iti maysa a restaurant, saan nga iti langlangalang, ti pagkitaanmi.

Gapu ta madlawko a serioso, ken saannak met ngata a lokuen, immannugotak. Nupay kasta, masapul nga agannadak. Narigaten no appan laeng daytoy.

Iti Fatanes’ Batil-Patong ti kayatna a pagsarakanmi. Lima kilometro daytoy iti abagatan ti radio a pagpapaayak. Ditoy, matannawagam ti ngayed ti Karayan-Dakkel. Naulimek pay ta tallo gasut a metro ti kaadayona iti kalsada nasional. Saan a maaw-awanan daytoy iti kostumer ta pudno man met a romantiko ti lugar.

Apaman a nalpasko dagiti isambotko a report, rimmuarakon iti estasion. Masapul nga unaak ti kasinnarakko. Ken maysa, diak ugali ti agpapauray.

Duapulo minuto pay sakbay ti naituding nga oras, addaakon iti restaurant. Pinilik ti akinsuli a lamisaan. Malaksid nga abay ti tawa, nalawag pay a makitak ti asino man a sumrek. Ken presko ditoy ti angin nga aggapu iti karayan.

Namrayak ti nagorder iti sopdrinks pangur-urayak iti babai. Madamdamanton ti batil-patong.

Awan ti karkarna a madlawko kadagiti nadanonak. Tallo a lamisaan ti okupado. Sangapamilia ti adda iti maysa, agdarling ti adda iti maikadua idinto nga agsolsolo a lalaki ti adda iti maikatlo.

Kuna ti babai nga asitgannakto kano lattan. Mairupaannak kano ta nakitkitanakon kadagiti inkobkoberko a damag.

Lima minutosen ti napalabas iti naituding nga oras ngem awan pay ti ur-urayek. Linokonak kadi laeng? Ngem asino daydiay? Ania ti pamrayanna a manggudtaym kaniak, no kas pangarigan?

Inkeddengko nga ikkak pay iti sangapulo minuto. No awanto pay, pumanawakon. Dinakto met ngatan mapabasol no dumteng man.

Tumakderak koman a mapan agbayad ngem isu met ti iseserrek ti maysa a babai a medio nalingdan ti rupana iti nakalugay a buokna. Iti tantiak, nasurok laeng a duapulona. Agkakaingasda la unay ken ni Julian San Jose. Nakain-inosente ti panagruprupana. Iti suotna a jeans, nagminar ti kupkupikopanna a makapabang-ar a kinapintas. Mangaw-awis dagiti bibigna.

Isu kadin daytoy?

Nagdiretso iti lamisaanko. “Pasensiakan, sir, no naladawak,” kinunana. Aglalanay dagiti matana.

“Sika ti…?”

“Yes, sir. Siniguradok pay ngamin nga immuna nga awan ti nakasurot kaniak ken kasta metten kenka. Nagpalpaliiwak dita sango.”

(Adda tuloyna)