Sakit ti baka, nuang, agraira

VIGAN CITY – Nagtignay ti opisina ti mayor ken ti opisina ti agrikultura a manglapped iti panagraira ti sakit dagiti nuang ken baka ditoy siudad.

Kinuna ni City Veterinarian Liborio Arca a nangted ti opisina ti mayor ken ti opisinana iti libre nga agas para kadagiti agsakit nga ayup.

Kinuna ti city veterinarian ditoy nga agraira ti sakit ti baka ken nuang kadagiti barangay ditoy ken kaparangetna gapu iti napudot ken pagbaliwbaliw a tiempo.

Kangrunaan a sintomas dagiti agsakit nga ayup ti panagmamayoda, panagbuteg ken panagpilay.#