SALAYSAY: Agindeg iti Vigan City, makaaramidton iti jam ken dadduma pay a makan manipud iti dragon fruit

Makaaramidton dagiti agindeg iti siudad ti Vigan kadagitiĀ  mailako a jam ken nagduduma a makan a manipud iti dragon fruit. Daytoy ti impalgak ni Mayor Eva Marie Singson-Medina bayat ti interbio kenkuana iti radio idi maudi a lawas ti Oktubre daytoy a tawen kalpasan ti pannakalpas ti panagsanay ti maikadua a grupo dagiti agindeg ditoy siudad a nagsanay kadagiti nagduduma a luto a ti dragon fruit ti kangrunaan a laokda.

Nagsanay ti immuna a grupo idi Septiembre iti daytoy met laeng a tawen.

Gandat ti gobierno ti siudad a pagbalinen daytoy a proyekto a kanayonan a pagtaudan ti pamastrekan dagiti mannalon, agtagtagibalay ken dadduma pay nga agindeg iti siudad babaen ti panagaramidda iti makan nga aggapu iti dragon fruit kas ti ice cream, red wine, lumpia shanghai, pastilles, salads, tea, embutido, kasta met iti sabon ken material a pagdalus.

Maipalagip nga idi kanikalima a tawen, inrusat ti gobierno ti siudad daytoy a proyekto babaen ti panangtedna kadagiti presidente dagiti mannalon ti kada barangay kadagiti imulada a dragon fruit. Babaen ti pannarabay dagiti adda iti city agriculture office, dadakkeldan ket nabayag payen nga agbungbungada.

Ti dragon fruit a nalabaga ti lasagna ti immula ken tinaraken dagiti mannalon iti siudad. Maawagan daytoy iti hylecereus costaricensis.

Segun iti Wikipedia ti dragon fruit ket popular a nagan ti pitaya, huo long guo wenno fire dragon fruit, long zhuo guo wenno dragon pearl fruit iti China, green dragon iti Vietnam ken dadduma a nagan kas ti strawberry pear wenno nanettikafruit.

Maysa daytoy a cactus a naggapu iti Mexico, Central ken South America. Ti agkalatkat a pitaya ket maimulmulan iti Taiwan, Vietnam, Thailan, Sri Lanka, Malasia ken Pilipinas iti Asia. Matartaraken pay dagitoy iti Okinawa, Hawaii, Israel, Northern Australia ken Southern China.

Agukrad ti sabong ti Hylecereus iti rabii laeng isu a masapul dagiti panniki ken moth a mang-fertilize kadagiti sabong. Agbunga daytoy kalpasan ti 30 ingganaā€™t 50 nga aldaw kalpasan a nagukrad ti sabongna.

Addaan ti presko a pitaya iti danum, carbohydrates, protina, fat, fiber, ash, calcium, iron, phosphorus, carotene, thiamine, riboflavin, niacin, ken ascorbic acid. Addaan pay iti phytoalbumin antioxidants a manglapped ti makakanser a free radicals. Iti Taiwan,Ā  kanen dagiti adda sakitna a diabetes ti pitaya a sukat ti innapuy ken paggapuan ti dietary fibre.

Ipangato pay ti dragon fruit ti pannakaikkat ti heavy metal toxins manipud iti bagi, ken ipababana ti kolesterol ken blood pressure. No regular ti pannangan iti daytoy, tumulong a mangpasardeng kadagiti chronic respiratory tract diseases.#