Tawid News Magazine

SALAYSAY: Aldaw ti Tallo a Mago: Panangsapul iti Kaibatogan a Baggak ti Puso

Enero 6. Panangselebrar iti Tallo
nga Ari. Tallo a Mago. Pascua de Negros. El Dia de los Reyes. Ken
dadduma payen a pangawag iti daytoy nga aldaw. Daytoy ti maudi nga
aldaw a panangselebrar iti Paskua.Daytoy ti aldaw a pananglagip
kadagiti tallo a Mago, da Gaspar, Melchor, ken Balthazar a
nangsapsapul ken ubing a Jesus. Nakitada ti pagilasinan babaen ti
baggak. Daytoy a baggak ti nangidalan kadakuada tapno makagtengda iti
nakaipasngayan ti Mesias a nanumo a kulluong. Ditoy nga indanonda
dagiti regaloda nga insenso, balitok ken mira.

Adda leyenda sadiay Italy nga iti
panagsapsapul dagitoy tallo a mago iti Mesias, naisar-ongda iti maysa
a pagdagusan nga imatonan ti maysa a baket nga agnagan iti Befana.
Dinamag dagitoy a mago no ammona ti lugar a nakaipasngayan ni
maladaga a Jesus. Inawis dagiti mago ti baket a makipagsapul ngem
nagkedked daytoy. Adu ngamin ti aramidna iti pagdagusan. Idi agangay,
simmurot met laeng ti baket. Ngem dina nasarakan ni ubing a Jesus.
Kas kuna ti leyenda, agingga kadagitoy nga aldaw, birbiroken pay
laeng ni Befana ni ubing a Jesus ket no dumteng daytoy nga aldaw,
agited ti baket kadagiti kendi ken makan a regalona kadagiti
nasisingpet ng ubbing. Agisaknap iti ayat ken pammateg kadagiti
nasisingpet nga ubbing. Wen, dagiti laeng nasisingpet nga ubbing ti
regaluanna. Makuna ngarud a babai a Santa Claus.

Panangsapul ken ni ubing a Jesus
ti sentro daytoy a selebrasion. Ta kalpasan nga ammotayon a
naipasngay ni Jesus, sumaruno itan ti panangsapul kenkuana.

Iti bugas ti pammati, saan nga
umanay ti pannakaammo a naipasngay ni Jesus iti maysa a nanumo a
kulluong sadiay Bethlehem . Saan nga umanay a makipagselebrartayo iti
pannakaipasngayna. Nasken met nga agbalintayo a kas kadagiti tallo a
mago, kas ken ni Befana. Nasken a sarakentayo met ni Jesus. Nasken
nga intay agdaydayaw kenkuana. Saan a nasken nga intay mangisagut
iti insenso, balitok ken mirra. Umanayen nga intay isaknap ken
italimameng dagiti pannursurona iti baul ti pusotayo.

Narigat kadi unayen aya a sapulen
ni ubing a Jesus? Masapulantayo a nakaidda iti kulluong babaen met
ti panangipatuldo ti baggak kadatayo.

Adda baggak ti tunggal tao. Daytoy
ti mangiturong kenkuana a magna a mapan ken ni Jesus. Daytoy ti
mangsilaw kenkuana iti nasipnget a dana nga agturong iti Messias.

Ngem saan a makita amin dayta a
baggak. Apay a saan a makita dagiti dadduma idinto a nabatad a
makita dagiti sabali? Ngamin, iti mismo a kaaunggan ti pusotayo ti
nakaibatogan dayta a baggak. Makita laeng dayta a baggak babaen ti
puso.

Adda puso ti tunggal tao. Adda
baggak ti tunggal tao. Ket sakbay a makagteng ti tao iti yan ni
Jesus, masapul a makitana dayta a baggak iti pusona. Masapul a
paidalan kadayta a baggak iti pusona tapno makagteng iti yan ni
Jesus.

Dagiti nabulsek dagiti nagliway
ken nakalipat kadagiti pannursuro ni Jesus. Natural a di makita
dagiti nabulsek dayta a baggak a nakaranraniag iti batog ti pusoda.

Ngarud, nasken a maagasan dagiti
mata ti nabulsek tapno makakita manen. Ngem sakbay a mapasamak
daytoy kenkuana, masapul nga ammuenna pay nga umuna dagiti
naitalimeng a gameng iti pusona. Masapul a takuatenna pay nga umuna
no ania ti linaon ti pusona. Adda kadi met laeng iti pusona dagiti
pannursuro ni Jesus?

No dina makita dagitoy a
pannursuro, dina makita ti baggak a mangidalan kenkuana iti yan ni
Jesus. Agnanayonto a bulsek. No di paidalan iti baggak iti pusona,
uray no tinawen a makipagselebrar iti pannakaipasngay ti Mesias,
awan met laeng ti serserbina. Ta kas kuna ti Nasantuan a Surat: “Saan
amin a mangipukpukkaw ken ni Jesus, ket agdaydayaw ken ni Jesus.”

Iti punto ni Befana, isaksaknapna
ti ayat ken pammateg lalo kadagiti nasisingpet nga ubbing. Iti
literal a panangibatad, maysa met a wagas iti idadanon iti yan ni
Jesus ti panangisaknap iti ayat ken pammateg. Maysa a wagas iti
idadanon iti yan ni Jesus ti panangisaknap iti pannursurona.

Dua a wagas nga idadanon ken ni
Jesus iti kulluong a yanna. #

Exit mobile version