SALAYSAY: Ama, nagadun a narses!

Aganay a 65,000 ti bilang dagiti rehistrado a narses ti awan trabahona iti agdama, kuna ti Philippine Nurses Association. Manamnama a manayonan iti 100,000 iti umay a tawen.

Simmobran ti supply iti demand. Kimmapsut ti sigwada ti panagabrod kalpasan ti nagsasaruno a kontrobersia iti health care. Itoy a bilang dagiti rehistrado a narses, dakdakkel nga amang dagiti awanan trabaho ti saan a nakapasa iti board. No di pay makastrek dagiti rehistrado, anianto la ket kadakuadan?

Kasapulan ti dua a tawen nga eksperiensa ti rehistrado sakbay a maawat iti trabaho. Iti panagbulontariona iti ospital gobierno ken iti pribado, nasken nga agbayad ti nars iti P3,000.00 agingga iti P10,000.00. Innagawan pay iti slot ken magna ti dinnakkelan iti natugawan.

Daydiay anakmi, alas dos y media iti agsapa idi riniingnakami tapno itulodmi iti ospital tapno makipila uray no alas otso iti agsapa pay laeng nga aglukat ti opisina.

Gayam, alas nuebe pay laeng iti rabii, dinosenan dagiti nakapila! Dagiti simmangpet iti alas singko, awanen ti naganabda.

Kastoy ti karigaten ti sumrek iti panagbulontario nga agtrabaho dagiti narses.

Adda la ketdi saan a naplantsa a paset ti educational system ti pagilian. Awan ti pannakasursuro iti leksion kadagiti naglabas. Idi, ti Edukasion ti in demand a kurso, ngem simmobra dagiti pasado iti board ket immadu dagiti naggraduar nga awanan trabaho.

Simmaruno ti kurso a computer related (IT, Engineering, Edu, ken ken dadduma pay) nga in demand. Awan pay ti maysa a dekada, bimmuntog  ti employment kadagitoy a kurso gapu iti kinaadu dagiti nagraduar. Uray pay no dimteng dagiti call center, saanda a nakatulong a mangiyemplo kadagiti graduado iti computer related courses.

Simmaruno dagiti physical ken occupational therapist. Saan a nailaksid dagiti caregiver. Ita, uray dagitin narses.

Adda trending wenno gunay dagitoy. No sadino ti yan ti in demand a kurso, sadiay met nga agdudupudop dagiti agenrol. Tti rigatna, saan a makontrol ti panagadu ti eskuelaan a mangidiaya kadagitoy a kurso. Kasda la agtubo nga uong iti kaadu dagiti eskuelaan nga agidiaya kadagiti in demand a courses. Inton agsobra ti demand, amusayanen dagiti nagannak a nangisakad iti panagadal dagiti annakda ti subsobda ta saan metten a makastrek dagitoy iti trabaho.

Lalo pay nga umayeng-eng dagiti nagannak a saan a nakapasa iti board ti anakda. Agalendan dagiti utangda. Tilmonendan ti angin. Iti nursing, uray no nakapasa ti anak, saan nga insegida a makastrek iti trabaho. Nasken a dua a tawen ti eksperiensa sakbay a maawat iti trabaho. Nasken a mangala pay iti ekspertisna. Sabali manen a gastos. Sabali manen a panagutang ken panangisalda iti mabalin nga isalda.

Maliklikan koma daytoy a senario no maadal ti taray ti situasion ken masiputan a naimbag dagiti dumteng a parikut. Matimbang koma a nalaing ti supply and demand tapno awan ti propesional nga agkallautang. Maadal koma ti situasion dagiti eskuelaan a mangidiaya kadagitoy a kurso no umno met laeng a maipaayda ti de-kalidad nga edukasion wenno karamanda laeng kadagiti diploma mill nga eskuelaan a dida panunoten ti pannakaipasa dagiti estudianteda iti board no di ti negosioda laeng.

Ti kalidad ti edukasion ti kasapulan, saan a ti kinaadu dagiti nagraduar.#