SALAYSAY: Dagiti kagasatan amin kadagiti ikan

No asino ti immuna, isunto met laeng ti maud-udi, ket daydiay maudi, isunto met laeng ti umuna. Ta  iti lubong, inawaten dagiti aglaplapusanan ti gunggonada…

Uray iti lubong dagiti ikan, adda latta dagiti tumaud a nalalaing, naturtured ken saan a mangipaay iti respeto kadagiti kapadada. Adda daydiay ikan, a komo isu ti kadakkelan ken kabilgan, agpaay a taraonna dagiti babassit  nga  ikan. Proseso dayta iti biag dagiti ikan. Pannakailupitlupit dagiti babassit. Kas met laeng iti panagbiag dagiti tao, nabilbileg latta dagiti dakkel ti natugawanda.

Saan a kayat a kakuyog dagiti kapatadanda nga ikan dagiti agkabsat a Pembo ken Sendo. Saanda  a kayat nga isurot dagiti dua iti bunggoyda nga agay-ayam kadagiti tangrib wenno umipus kadagiti agdaliasat a barko. Ti kinapiman dagiti ul-ulila nga agkabsat nga ikan ti rason no apay a dida kayat nga ikuyog dagitoy.

 Nasapa a natiliw  iti panagkalap dagiti nagannak ken dagiti kakabsat da  Pembo ken Sendo. Isuda laeng ti nakalasat. Isu a nagbiagda nga agmaymaysa. Awan iti katakunaynayda iti biag.  Itoy a kasasaadda, isu met ti puon ken rason no apay nga  irurumen dagiti kapatadanda.

Adda dagiti panawen a kayat met da Pembo ken Sendo ti  makiay-ayam kadagiti padada nga ikan. Ngem umas-asidegda pay laeng iti pangen,  sippangolenen dagiti kapatadanda. Sittokenda. Kagatenda. Aplitanda dagitoy babaen ti ipusda. Katkatawaanda.

Kaasi pay dagiti agkabsat a Pembo ken Sendo.

“Uray ta addaka pay laeng a kaduak, saan a rumbeng nga aglidayak, “ kinuna ni Pembo iti kabsatna.

“Wen, uray ta addaka met a kabsatko, saan a rumbeng nga aglidayak,” kinuna met ni Sendo.

Saan a naawanan iti namnama dagiti agkabsat nga ikan. Iti tunggal agsapa, tumpuarda iti danum ket agdatada sada buyaen ti panagsingising ti init. Kadakuada, napintas ti isisingising ti init. Sadanto laeng umuneg manen iti danum no mariknada ti bara ti darang ti init. Agkinnamatda a dua, mapanda agkaan iti yan dagiti tangtangrib.

Iti malem, no mariknadan a nalamiis, agkinnamat manen nga agdata ti agkabsat ket buyaenda ti ilelenned ti init. No makitada a nalabaga ti lumlumned nga  init, ammoda, agpipiesta la ketdi dagiti kabaddungalanda kadagiti aramang wenno kadagiti padas wenno dagiti pinangen nga  ipon. Mangngegdanto manen dagiti kantiaw, suron ken surdo a maibato kadakuada.

“Liklikanta laeng ida…” insingasing ni Pembo. Inayonan met ni Sendo ti kabsatna.

Iti lugar a yanda, dimteng dagiti adu a mangngalap iti palasio ti ari dagiti tattao. Kinabogda dagiti tangrib ken kinusokusoda dagiti ruot ti baybay ket nabuak amin dagiti ikan a naiyabog iti dakkel nga iket.

Nairaman da Pembo ken Sendo a natiliw.

(Adda tuloyna)