SALAYSAY: Dua a Babai (Maikadua a paset)

Idi nalpasko ti surat, kiniddawko ken ni Sally a personal nga itedko kenkuana ngem nagkedked. Inkeddengko ngarud nga ibuson laengen ti surat.


Nagyaman ni Sally idi maawatna ti impaaramidna a surat. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, naibasa ti surat iti maysa nga estasion ti radio iti Kailokuan.

Naglabas ti adu nga aldaw. Imbagak kenkuana a mapanko pasiaren ngem dina kayat.

Nagbalin a burburtia kaniak no apay nga agkedked ni Sally a makisinnarak kaniak.

Maysa nga aldaw, adda nagteks kaniak a babai a nagpakaammo a kasinsin ni Sally. Naammuak nga adda gayamen asawa ken annakna.

Kiniddaw ni Carmel a saanakon a makiteks pay ken ni Sally ta medio makadlaw kanon ti asawana.

Imbagak nga awan ti interesko a mangdadael iti maysa a pagtaengan.

Ngem masansan latta nga agteks kaniak ni Sally. Ipambarko no kua a nadadael ti selponko ngem ali, sumangpet latta dagiti teksna. No dadduma, iserrak lattan ti selponko no makitak nga isu ti nagipatulod iti mensahe.

Ngem uray ania nga aramidek, masansan latta a teksannak ni Sally. Inawisnak pay a sumurot kenkuana a mapan makibuniag iti Luna, La Union. Ngem saannak a napan. Diak kayat nga adda di maiparbeng a mapasamak iti nagbaetanmi. Kastay kunada, uray bagnet ti kayo, dumarang no maiyasideg iti apuy. Kayarigan ni Sally ti apuy a mamagdarang iti kinalalakik no diak liklikan.

Maysa nga aldaw, napasamak ti am-amkek. Naidisso ni Sally ti selponna ket nabasa ti lakayna dagiti teksna kaniak. Dita a nagsubangda nga agasawa.

Timmawag manen kaniak ti kasinsin ni Sally. Nagpakpakaasi nga isardengkon ti makiteks ken ni Sally. Ngem imbagak nga awan ti relasionmi ken ni Sally. Nakunak a posible a pagpalpalabsan laeng ni Sally iti tiempona ti pannakaiteksna kaniak.

Tumengngan ti rabii idi nagkiriring ti selponko. Timek ti lalaki.

Pari, sika kadi ni Pretty Boy?” sinaludsod ti timmawag.

“Wen, pari,” insungbatko.

“Pari piliem met a ti pakiteksam, ammom la ngaruden nga adda asawana, patulam pay laeng,” nagubsang ti balikas ti lalaki.

(Adda tuloyna)