SALAYSAY: DZTP Outreach Program, sinerbianna dagiti agnaed iti nasulinek a lugar (Maudi a paset)

Sitio Cangao


Iti panakisarsaritami kadagiti agindeg nangruna kadagiti
lallakay, naammuanmi nga uni ti billit ti nakapanaganan ti sitio
Cangao.

Ka-ngaooooo!” daytoy kano ti mangegan a pukkaw ti
maysa a kita ti billit iti rabii.

Bur-bur-bur-bur!” sungbat kano met ti dadduma a
billit.

Dayta ti gapuna a nagbalin a Cangao ti awagda iti daytoy
a sitio idinto a Burburan ti naipanagan iti kaarrubana a lugar.
Sakupen ti ili a Gregorio del Pilar ti Burburan.

Abagatanen ti Cangao ti Del Pilar idinto nga adda iti
dayaenna ti Quirino, Ilocos Sur.

Primaria laeng ti pagadalan iti Cangao. No makagteng
dagiti ubbing ditoy iti Grade V ken VI, mapanda agbasa iti sentro ti
barangay. Nakurang maysa nga oras ti pannagnada no mapanda agbasa.

Nakurang a sangagasut dagiti pagtaengan ditoy Cangao.
Kaaduan kadagitoy ti naaramid iti tabla a kayo a kadaywanen kadagiti
nasulinek a lugar. Dandani napalikmutan ti bantay ti lugar.

Nupay sakupen ti Barangay Tiagan, San Emilio, Ilocos Sur
ti sitio Cangao, karaman daytoy iti boundary dispute ti San Emilio
ken Gregorio del Pilar. Gapu iti riri iti nagbeddengan ti dua nga
ili, saan pay a napagbalin a barangay ti Cangao.

Di pay nakadanon ti elektrisidad ditoy. Generator ti
maar-aramat para iti panagsilaw dagiti taeng.

Panagtalon ti kangrunaan a pagsapulan dagiti agindeg.

Ti Programa

Iti sungaban, maysa a dap-ayan ti inaramid dagiti
lumugar. Naikabil ditoy dagiti napaatiddog a lamisaan. Ditoy ti
panganan. Iti baba ti nakaipatakderan ti di pay nalpas a barangay
hall. Ditoy ti nakaisayangkatan ti programa.

Naisayangkat ti symposium babaen ken ni Sgt. Garcia.
Imbaskagna ti dakes nga epekto ti komunismo, no apay nga adaywan ken
tallikudan dagiti lumugar daytoy a kita ti gobierno. Inlawlawagna a
dagiti buyot ti gobierno ti pudno a kadua, saan ketdi a dagiti kameng
ti New People’s Army.

Naammuan a kadagiti napalpalabas a bulan ken tawen, adda
dagiti kameng ti NPA a pumaspasiar ditoy.

Simmaruno a naited dagiti sagut a luplupot, sapatos,
bado, ken ay-ayam nga indonar dagiti dumdumngeg iti DZTP kadagiti
lumugar. Adda pay dagiti masaramsam wenno sitsiria a naited kadagiti
ubbing ken dagiti babbaket ken lallakay. Naisem dagiti agindeg nga
immawat kadagiti regalo.

Impakaammo ni Mayor Bragado nga inkuyogdan dagiti toilet
bowls tapno adda kasilia amin a pagtaengan.

Nagwaras ngamin itay nabiit ditoy ti sakit a cholera.
Nasurok innem a pulo a masakit ti inassiwan dagiti agindeg ket
intarayda iti ospital. Gapu iti daytoy, prioridad nga intugot ti
gobierno munisipal iti daytoy outreach program dagiti lat-ongan para
kadagiti kasilia.

Nagtultuloy a naliwliwa dagiti agindeg babaen dagiti
kanta ti DZTP Singers, nangruna idi nagkanta ni Mr. Benjie Ibe, ti
production manager.

Ti Pangaldaw

Nalabesen nga alas dose idi mayayab ti pangaldaw a
naipuni iti atiddog a lamisaan. Naiplastar ti innapuy, sidaen a karne
ken nateng iti tengnga.

Inlawlawag ni Sgt. Garcia a boodle fight style ti
pannangan. Awan ti latok, kutsara, tinidor ken dadduma pay.
Agkammet amin.

Iti boodle fight, padapada amin. Awan ti baknang ken
nakurapay. Ti kanen ti maysa ket kanen ti amin agsipud ta dagiti
agkakabsat ket agtitinnulong,” kinuna ni Sgt. Garcia.

Kalpasan ti panagbuggomi, naggiintarkami iti aglawlaw ti
lamisaan. Adda nangidaulo iti kararag.

Insenias ni Sgt. Garcia ti panangingatomi iti imami.
Nagbilang. Apaman a nadanon ti maikatlo a bilang, tunggal maysa,
nagsikammeten iti kanenna.

Panagawid

Kalpasan ti panagpalpa, nagsaganakamin nga aggawid.
Dandani saan a maputpot ti panagpipinnakadami.

Ngem nalag-an ti riknami ta ammomi a nakatulongkami
manen iti bassit a wagas. Nupay narigat ti dumanon iti Cangao,
nalitupan amin a bannog ken kettangmi gapu iti isem dagiti lumugar
bayat ti panagpakadami.Mariknami ti husto nga imnas ti serbisio iti
panangidanonmi dagiti tulong kadagiti agkasapulan nga agnaed iti
daytoy nasulinek a lugar.

Bayat ti panagdaliasat ti luganmi nga umadayo, awitmi ti
sabali manen a tarigagay: ti pannakaidanon ti sabali manen nga
outreach program iti sabali a ginget a sitio wenno barangay ditoy
probinsia inton umay a tawen.#