SALAYSAY: DZTP Outreach Program, sinerbianna dagiti agnaed iti nasulinek a lugar (Tuloyna)

 Ti biahe

Idi Nobiembre 28 ti aldaw a pannakaisayangkat ti outreach program. Nasapa pay, naguurnong iti DZTP station dagiti partisipante a kayatna ti sumurot idiay Cangao, Tiagan, San Emilio, Ilocos Sur.  Malaksid dagiti  staff ti DZTP, adda dagiti kameng ti 50th Infantry Batallion babaen ti panangidaulo ni Sgt. Garcia; dagiti kameng ti Citizen’s Involvement  Service (CIS); dagiti singers ti Sika Ken Ti Musika ken ti Sonata Ylokanosa, ken ti DZTP Club 693 a kanayon nga adda iti likudan ti programa ti DZTP Radio Tirad Pass.

Dua a 10-wheeler truck ti nagluganan ti grupo, ti RA 7171 a puraw a truck ti probinsia ti Ilocos Sur, ken ti maris-amarilio a lugan ti siudad ti Candon.

Naannayas ti panagbiahemi manipud Candon agingga munisipio ti San Emilio ta sementado ti kalsada. 

Idi makadanonkami iti munisipio, agur-urayen dagiti opisial ti San Emilio nga indauluan da Mayor Bragado, Vice Mayor Bolesa, dagiti kameng ti Sangguniang Bayan, ken dagiti barangay officials. Adda metten ti barangay captain a makinsakup iti sitio Cangao.

Idi naammuanna nga adda pay sumaruno a lugan, nangibati ti mayor iti  guide a mangkuyog nga umuli iti Cangao. Manipud munisipio, nasurok a sangapulo a kilometro ti daliasatennmi.

Sumalog ken sumang-at ti one-lane a kalsada. Sumagmamano a kaduami ti nagdanag amangan no agatras ti luganmi no saanna a kabaelan ti sumang-at.

Nadanonmi ti nagsanga a dalan.Nabasami iti welcome arc nga agturong iti Cangao ti maysa idinto nga agturong ti sabali iti barangay Matibuey nga agdiretso idiay Quirino, Ilocos Sur. 

Mangrugi ditoy, saanen a sementado ti dalan,  kabingkolan ken kabatuanen.  Pauli a pasalog ti kalsada a medio nagalis ta nagarbis kano iti napalabas a rabii.

Ngem idi madanon ti luganmi ti pagsikoran a bantay,  nagpangadua ti drayber ti trak idi makitana ti lasatenmi.  Agsikko nga agpangato ti kalsada iti pandek a bantay ngem nabasa ken nalutlot ti sakaananna.  Agarup sangapulo a metro ti lutlotna.

Nupay impapilit dagiti kakaduami a kabaelan ti lugan, inkeddeng ti drayber nga agpatinggakami iti sakaanan. Kinunana a dakdakkel ti problemami no ipilitna nga ilasat ti truck.

Awan ti naaramidan ti grupo no di dimsaag iti lugan.  Tunggal maysa, awitna ti kargana ket rinugianmi ti nagna. Lima a kilometro ti pinagnami iti nakurang maysa nga oras. Dagiti dadduma a kakaduami, kasta unayen ti al-alda lalo idi pasalogen ti dalan. Pilienda pay ti baddekanda ta amangan no makabaddekda iti bato ket maikaruskosda iti baba.

Namrayan dagiti dadduma a kakaduami ti nagestoria tapno maiyaw-awan ti bannog. Nadumaduma nga estoria, pagkakatawaan nga adda laokna a berde nga angaw, tsismis, lovelife ken dadduma pay.

Kalpasan ti maysa nga oras, nakaangeskami idi makitami dagiti bubong dagiti balbalay ti sitio Cangao.

Madamdama pay bassit, sumungad met laengen ti maikadua a batch.  Kaduada dagiti municipal officials nga indauluan ni Mayor Bragado.  Kas iti immuna a grupo, nagnagnada ta di met kinabaelan a lasaten ti maikadua a trak ti nalutlot a paset ti dalan.

Nasangpetan ti grupo dagiti barangay officials ti Tiagan.  Ditoy gayam ti nagturoganda.