SALAYSAY: DZTP Outreach Programnasulinek a lugar (Tuloyna)

Idi Nobiembre 28 ti aldaw a
pannakaisayangkat ti outreach program. Nasapa pay, naguurnong iti
DZTP station dagiti partisipante a kayatna ti sumurot idiay Cangao,
Tiagan, San Emilio, Ilocos Sur. Malaksid dagiti staff ti DZTP, adda
dagiti kameng ti 50th Infantry Batallion babaen ti panangidaulo ni
Sgt. Garcia; dagiti kameng ti Citizen’s Involvement Service (CIS);
dagiti singers ti Sika Ken Ti Musika ken ti Sonata Ylokanosa, ken ti
DZTP Club 693 a kanayon nga adda iti likudan ti programa ti DZTP
Radio Tirad Pass.Dua a 10-wheeler truck ti
nagluganan ti grupo, ti RA 7171 a puraw a truck ti probinsia ti
Ilocos Sur, ken ti maris-amarilio a lugan ti siudad ti Candon.

Naannayas ti panagbiahemi manipud
Candon agingga munisipio ti San Emilio ta sementado ti kalsada.

Idi makadanonkami iti munisipio,
agur-urayen dagiti opisial ti San Emilio nga indauluan da Mayor
Bragado, Vice Mayor Bolesa, dagiti kameng ti Sangguniang Bayan, ken
dagiti barangay officials. Adda metten ti barangay captain a
makinsakup iti sitio Cangao.

Idi
naammuanna nga adda pay sumaruno a lugan, nangibati ti mayor iti
guide a mangkuyog nga umuli iti Cangao. Manipud munisipio, nasurok a
sangapulo a kilometro ti daliasatennmi.

Sumalog ken sumang-at ti one-lane
a kalsada. Sumagmamano a kaduami ti nagdanag amangan no agatras ti
luganmi no saanna a kabaelan ti sumang-at.

Nadanonmi ti nagsanga a
dalan.Nabasami iti welcome arc nga agturong iti Cangao ti maysa
idinto nga agturong ti sabali iti barangay Matibuey nga agdiretso
idiay Quirino, Ilocos Sur.

Mangrugi ditoy, saanen a sementado
ti dalan, kabingkolan ken kabatuanen. Pauli a pasalog ti kalsada a
medio nagalis ta nagarbis kano iti napalabas a rabii.

Ngem idi madanon ti luganmi ti
pagsikoran a bantay, nagpangadua ti drayber ti trak idi makitana ti
lasatenmi. Agsikko nga agpangato ti kalsada iti pandek a bantay ngem
nabasa ken nalutlot ti sakaananna. Agarup sangapulo a metro ti
lutlotna.

Nupay impapilit dagiti kakaduami a
kabaelan ti lugan, inkeddeng ti drayber nga agpatinggakami iti
sakaanan. Kinunana a dakdakkel ti problemami no ipilitna nga ilasat
ti truck.

Awan ti naaramidan ti grupo no di
dimsaag iti lugan. Tunggal maysa, awitna ti kargana ket rinugianmi
ti nagna. Lima a kilometro ti pinagnami iti nakurang maysa nga oras.
Dagiti dadduma a kakaduami, kasta unayen ti al-alda lalo idi
pasalogen ti dalan. Pilienda pay ti baddekanda ta amangan no
makabaddekda iti bato ket maikaruskosda iti baba.

Namrayan dagiti dadduma a
kakaduami ti nagestoria tapno maiyaw-awan ti bannog. Nadumaduma nga
estoria, pagkakatawaan nga adda laokna a berde nga angaw, tsismis,
lovelife ken dadduma pay.

Kalpasan ti maysa nga oras,
nakaangeskami idi makitami dagiti bubong dagiti balbalay ti sitio
Cangao.

Madamdama pay
bassit, sumungad met laengen ti maikadua a batch. Kaduada dagiti
municipal officials nga indauluan ni Mayor Bragado. Kas iti immuna a
grupo, nagnagnada ta di met kinabaelan a lasaten ti maikadua a trak
ti nalutlot a
paset
ti dalan.

Nasangpetan ti grupo dagiti
barangay officials ti Tiagan. Ditoy gayam ti nagturoganda.

(Adda tuloyna)