SALAYSAY: Galleon Andalucia: taldiap iti namaris a napalabas

IDI agsapa ti Oktubre 6, 2010, simmanglad ti Galleon Andalucia iti Pier 13 ti South Harbor, Manila ket nagintek ditoy ken nailukat iti publiko agingga iti Oktubre 9.

Idi simmangpet ti Galleon Andalucia iti Manila, nabara ti pannakasabatna manipud kadagiti agtuturay ti gobierno ti Manila, diplomatiko a komunidad, dagiti managayat iti historia ken kultura, estudiante ken ti publiko.Ā  Adda a presente dagiti opisial ti National Commission for Culture and the Arts (NCCA), Department of Foreign Affairs ken dagiti pannakabagi ti Mexican Embassy.

ā€œIbinabalik lang nito sa alaala ang panahong Maynila ang sentro ng komersyo sa Asya (Isubsubli laeng daytoy ti lagipĀ  iti panawen a sentro ti komersio ti Manila iti Asia ),ā€ kinuna ni Mayor Alfredo Lim.

Ti Galleon Andalucia ti nagbalin a centerpiece iti umuna nga International Dia del Galeon Festival a nangrugi idi Septiembre 15 agingga iti Oktubre 9, 2010. Official a dinesignaran ti UNESCO ti Oktubre 8 a Dia del Galeon. Nagbalin nga Honorary Chairperson iti daytoy a festival ni Senador Edgardo J. Angara babaen ti suporta ni Cecile Guidote-Alvares, kas Director General ti festival.

Nagtinnulongan ti NCCA babaen ti partnership ti Fundacion Nao Victoria ti Spain ti pannakaiyeg ti Galleon Andalucia iti Pilipinas ket nakipagplano ti Philippine Ports Authority, MARINA, Philippine Coast Guard, ken ti Philippine Shippers Association iti pannakapasangbay ti barko ditoy pagilian.

Madakamat ditoy a pinaaramid ti Fundacion Nao Victoria daytoy replika ti Galleon Andalucia iti Punta Umbria, Huelva, Spain idi Disiembre 2009.Ā  Naglayag ti barko idi Marso 21 daytoy a tawen manipud iti Seville, Spain ket binallasiwna ti Mediterranean Sea ken Indian Ocean iti panagturongna iti China. Nagtalinaed iti China iti tallo nga aldaw ket naipabuya iti Shanghai International Expo. Manipud iti China, immay ditoy Manila kas paset ti panangselebrar iti Dia del Galeon Festival. Kalpasanna, nagturong ti Galleon Andalucia iti Cebu ket nagintek iti Malacaniang sa Sugbo daytoy a siudadĀ  iti makalawas. Manipud ditoy, agturong koma ti barko iti Bohol ngem nagsubli iti Cebu gapu iti dakes a panawen a pinarnuay ni Baguio Juan. Naituding pay nga agsanglad ti barko iti Shangrila Hotel iti Mactan ngem saan a nagtuloy gapu kano ta pribado unay ti otel.

Ngem bayat ti kaaddana iti Cebu City, rinibribu a tattao ti immuneg iti barko idi nailukat iti publiko a mapattapatta nga umabot iti 60,000.

Kinuna ti maysa nga opisial ti siudad a napnuan kaipapanan ti idadaw-as ti Galleon Andalucia iti Cebu City agsipud ta ditoy ti immuna a nagramutan ti Kristianidad iti pagilian. Madakamat ditoy nga idi simmanglad dagiti Kastila, awitda ni Santo Nino a sagutda kadagiti agturay idi iti daytoy nga isla.

Naituding nga aglayag tiĀ  Galleon Andalucia iti kabaybayan ket puntiriana ti agsanglad iti walo pay a nadumaduma a pagilian kadagiti sumarsaruno a bulan.

Bayat ti kaaddana iti Manila, naluktan ti barko kadagiti tattao tapno personal nga imatangan ken riknaenda ti pulsoĀ  ti maika-17 a siglo wenno uppat a gasut a tawen ti napalabas.

Ngamin, replika lattan daytoy Galleon Andalucia dagidi barko (maaw-awagan dagitoy iti Manila Galleons) a naglaylayag iti kabaybayan iti nagbaetan ti Acapulco ken Manila a nagkarga kadagiti kargamento a naggapu kadagiti uppat a kontinente a pakaibilangan ti Europa, Americas, ken Asia a naimaro iti puerto ti Pilipinas ken iti Mejico. Agatiddog ti Galleon Andalucia iti 52 metro ken agdagsen iti 495 tonelada. Addaan iti kapasidad a mangkarga iti 5,000 a tattao. Addaan pay iti sangapulo a cast-iron a kanion, kas met la iti kanion nga inar-aramat dagiti Manila galleons a pinangdepensada kadagiti rumaut a pirata.

No ukraden ti historia, iti uneg ti 250 a tawen, naglaylayag dagiti Manila galleons iti mamindua iti makatawen iti nagbaetan ti Manila ken Acapulco, pammaneknek a maibilang idin ti puerto ti Manila a sentro a pagimaroan kadagiti tagilako.Ā  Kangrunaan a tagilako iti puerto ti Manila dagitiĀ  balitok, plata, perlas ken tsokolate; dagiti porselana, seda ken pinia ken dadduma pay.

Ipalagip ti galleon trade ti namaris a historia, iti daydi panawen a dakkel ti paset ti Filipinas iti panagtagilako iti sangalubongan. Kas kuna ni Sen. Angara, impaay ti galleon trade ti pannakipaset ti Filipinas iti historia ti sangalubongan ken nangipasngay iti globalisasion.

Wen, iti idadaw-as ti Galleon Andalucia ditoy pagilian, adda intedna a naun-uneg a kaipapanan kadagiti Filipino:Ā  insublina dagiti kailiantayo iti maysa a paset ti historia, idi panawen a ti puerto ti Manila ti sentro ti komersio.#