SALAYSAY: INDAYON NI LAGIP: Nagkurusan (Tuloyna)

“Pumanawak yantangay dimo met la kapkapnekan ti ayatko kenka,” kinuna ni Rodel.

“Apay a nasaom dayta?” insungbatko. “Ammo ti Dios no kasano kadakkel ti panagayatko kenka.”

“Ti pudno nga agayat, saan nga agaripapa nga agpabus-oy iti aniaman a kiddaw ti ipatpategna.”

Saannak a nakasungbat a sigida. Naawatak ti kayat a sawen ni Rodel.

“Makitam, di saanka a nakasungbat,” kinuna ni Rodel. “Ammok, adda pay la panagduaduam kaniak.”

“Ay-ayatenka, Rodel. Ngem nadagsen ti kidkiddawem kaniak. Kasanon no….”

“Awan ti pagbutngam. Madadaanak a mangikallaysa kenka.”

“B-baam ta panunotek…” nakunak laengen.

Makalawas ti dinawatko a panawen, Manong Danny, sakbay a mangikeddengak no patgak ti kiddaw ni Rodel wenno saan.

Iti rabii, saannak a paturogen dagiti adu a saludsod a diak maikkan iti sungbat. Kasla saan a maako ti bagik nga itedko ti kinababaik ken ni Rodel a saankami pay a nagasawa. Kasanon no maalana ti amin sanak panawan?

Ngem diak patien a maaramid ni Rodel kaniak dayta. Mamatiak a napudno kaniak.

Ngem iti kamaudianan, nagturay ti kinaemmak a babai, Manong Danny. Naikeddengko a saanko a maited ti kalikaguman ni Rodel. Dayta ti kupkupikopak a kinabaknang a ti laeng agbalin nga asawak ti pangidatonak. Ammok a maawatannak ni Rodel, nakunak iti nakemko.

Iti dayta a Sabado, simmarungkar ni Rodel iti kaserak.

Nakitak a limmidem ti rupana idi mataldiapanna ni Cecil nga agbasbasa iti komiks iti asideg ti ruangan. Ninamnamana siguro nga awan ti kaduak. Ngem kinissiimak ni Cecil a saan nga aggawid tapno adda kaduak.

“Kunak no agmaymaysaka,” kinuna ni Rodel.

“Nagsulit ni Cecil nga aggawid,” impambarko. “Nasayaat met ta adda kaduata ditoy balay.”

“Kasano diay ibagbagak kenka?” kinunana iti nakapsut a timek sana iniggaman ti dakulapko.

“Dika unay ket adda ni Cecil,” nakunak. “Makitanata…”

“Agsukatkan ta panta agpasiar dita mall,” inyawis ni Rodel idi agangay.

“Apay ketdi a saanen?” insungbatko. “Nabayagen a dikam nagpasiar ken ni Cecil dita. Awan ngamin pay ti alawansmi.”

“Data laeng. Tapno makapagwayasta.”

“Pinampanunotko ti nagpatanganta,” nakunak. “S-saanko a maaramid. Inkarik iti bagik a sako la ipabus-oy ti bagik iti karabian ti kasarta.”

Saan a nagtimek ni Rodel.

“Awatennak koma,” intuloyko. “Kaniak, nasagraduan a banag dayta a kidkiddawem ket saanko a maited no awan ti kasamiento.”

“Ti ketdi kunam, awan ti panagtalekmo kaniak,” kinuna ni Rodel a bulonnan ti timmakder. Saan payen a nagpakada ken ni Cecil.

Insursurotko ti panagkitak iti likudanna agingga iti nailinged iti nagkurusan. Kagiddan ti panagpukawna ti panagtedted ti luak. Ammok nga iti daytoy nga ipapanaw ni Rodel, dinanton masurotan ti dalanna nga agturong ditoy kaserak!

(Adda tuloyna)