SALAYSAY: Ipapan iti Tineg: Tallo nga Aldaw a “Walk with Faith” (Maudi a paset)

Inestoriak daytoy iti gayyemko a taga-Baguio ket inkeddengna a saandan nga ituloy ti mapan sadiay. Sayang ta nabaknang pay met ngarud iti mineral resources dayta nga ili, kinunana.

Nabaknang nga agpayso ti resources ti Tineg ngem anian ta saan met a mausar a nasayaat dagitoy. Ti kaban ti munisipio a naggapu met laeng iti buis dagiti umili, saan man laeng a maidanon kadakuada ti husto a serbisio.

Iti napalpalabas, nagdidinnamagan ti Tineg maigapu kadagiti krimen a nagsasaruno a napasamak nangruna iti napalabas nga eleksion. Agiinnagaw iti turay dagiti pulitiko sadiay. Adda pay idi petision a naipila iti DILG a masuspende ti Tineg mayor ta mapapati a saan nga agopisina iti ilina. Adda daytoy sadiay Metro Manila.

Idi laeng 2007 a naipatakderan iti PNP station ti Barangay Caganayan. Daytoy a barangay ti kaadduan iti populasion.

Narigat met maminsan ti agbalin a mayor sadiay ta dimo ammo ti kalabanmo, no dagiti adda iti ruar wenno dagiti kalabanmo iti politika. Ngem adu latta dagiti mabisin iti turay a pagpipinnatayanda payen uray iti baet nga adayo ti ili a Tineg iti kunada a sibilisasion.

Kakaasi met piman dagiti ordinario nga umili. Gapu iti gulo ken kinarigat ti biag sadiay, adda payen dagiti simmalog ket gimmatangen iti sanikuada iti Bangued ket ditoydan nga agnaed. Kunada nga uray koma narigat ti biag sadiay no natalna ken awan ti pinnatay.

Agyamanak ta nagasgasatkami pay laeng iti ili a nakaiyanakak ta ti laeng panagballasiw ti nalawa a karayan Abra ti inkami daliasaten babaen ti motorized a bangka wenno balsa.

Ubingak pay laeng idi inrugida nga ipatakder ti rangtay ngem aginggana ita, saan pay laeng a naileppas. Ngem saanak a maawanan iti namnama a maileppas met laeng daytoy. Mabalin nga iti kinabayagna, saankonto a maramanan ti nam- ay nga itden ti maipatpatakder a rangtay ngem mangnamnamaak a ti anakkonto ti makasagrap.

Inyangawko iti gayyemko: “Baka saan pay a naiyanak ti mangbalbaliw iti kasaad ita ti Tineg.”

Sumurotkanto kaniak no agawidak sadiay ta makitam mismo ti kasasaad ti ilimi, kinuna ti gayyemko. Nagpanunotak. Maandurak ngata ti kinuna ti gayyemko a tallo nga aldaw a “walk with faith” ken tallo manen nga aldaw a panagsalog, agarup makalawas nga awan komunikasion iti baba, awan selpon, awan mabuya a telebision? Maanusak ngata ti makalawas a kasla agsublika idi ugma wenno makalawas nga adayoak iti sibilisasion? (J