SALAYSAY: Isusuknal: panagtamed, panagdayaw iti Anak ti Dios

Maysa kadagiti selselebraran ti katolismo ken uray dagiti dadduma pay a sanga ti kristianismo kalpasan ti selebrasion ken panangpasangbay a siraragsak ti baro a tawen ti maipapan kadagiti tallo nga Ari, da Baltazar, Melchor ken Gaspar. Nasken daytoy ta ipalagipna a nupay naipasngay iti nanumo a kulluong ti Messias, nagtaud met kadagiti madaydayaw ken mararaem ken dadaulo dagiti pagarian ti kaunaan a simmuknal kenkuana. Isu a nagbugas daytoy a pakasaritaan ti selebrasion iti isusuknal. Ta manipud kadagiti adayo a pagarian, nagdaliasat dagitoy nga ari kadagiti gingginget tapno laeng sumuknalda iti Messias iti pannakaipasngayna.

Ta ania ngamin aya ti kaipapanan ti isusuknal?

Panagtamed, panagrukbab ken panagdayaw iti Anak ti Tao ti kayat a sawen ti isusuknal. Saan laeng a situtulok iti amin a panunot ken rikna ti aramiden no di ket panangipaay ti amin amin iti suknalan. Ti isusuknal ket nabugasan iti panagraem. Ti gagar dayta a panagraem ti nangidisnudo a nasken la unay ti panagtignay, a masapul nga aramiden. Napateg la unay nga akem ti isusuknal ta saanna laeng a patibkeren ti pammati no dina paamnuten pay daytoy. Pakirdenna ti rikna iti awan sawsawirna a kinatalingengen. Iti daytoy a punto a masagrap nga awan sawsawirna ti talinaay ken pia.

Ngem ania kadi ti kaipapanan daytoy nga isusuknal dagiti tallo nga ari? Isuronatayo a mangpabileg iti pammati. Panangpabileg iti relasion ken ni Jesus. Ta nasken a kankanayon a nabileg ti relasion ken Jesus tapno maliklikan ti pannakaiyaw-awan iti dana ti biag. Ta dumteng met ti pannakaiyaw-awan no saan a naridam ken naannad ti siasinoman. Nasken la unay daytoy tapno maliklikan ti panagtuglep wenno panagdungsa nga agtungpal iti pannakalipat kadagiti annongen. Kayarigan dayta a pannakalipat dagiti lima kadagiti sangapulo a babbalasang a napan mangsabat iti nobio. Nagtuglep dagitoy a lima a maag, ket idi simmangpet ti nobio, awanen ti nabati a lana dagiti pagsilawanda. Napanda gimmatang iti lana, ngem idi agsublida, saandan a makastrek iti uneg ti pagbodaan. Nagtuglepda la ngaruden, dida pay nagsagana a husto kadagiti masapsapulda. Iparangarang daytoy a nasken a sisasaganatayo a kanayon ken saantayo nga agtuglep ta ditayo ammo ti isasangpet ti aldaw wenno orastayo. Ta adda naikur-iten wenno naitanin nga aldaw ken oras ti tunggal tao.

No dagitinto pay ar-ari ket napanda sinapul ni maladaga nga Jesus, apay ketdin a saan a sapulen met ti asinoman ti Mannakabalin? No dagitinto pay ar-ari ket nangisagutdaiti insenso, balitok ken mira iti Mesias, kasapulan nga adda met isaguttayo kenkuana.

Kadagitoy a panawen, panagkunami, saanen a kasapulan ti panangisaguttayo iti insenso, balitok ken mira. Ta awan met insenso, balitok wenno miratayo. Umanayen a mapagtalinaedtayo ti kinataotayo a ‘nabanglo’ iti imatang ti Mannakabalin ken iti pada a pinarsua. No kunatayo a ‘nabanglo’ a nagan, daytay awanan iti saan a nasayaat a pakasaritaan ta sinalsaluadantayo ken saantayo a nagdungsa wenno nagtuglep a nangsaluad iti nagantayo. Umanayen a mapagtalinaed nga ‘agandap’ ti kinatao. Agandap ta ‘nadigos’ iti awan ressatna a panagbalbaliw. Agandap a kas iti nangina ken napateg a balitok. Umanayen iti kinatao nga agbalin a kas iti mira a napait ngem agbalin a natibker kadagiti pannubok ti biag. Ta saan kadi a dagiti ‘napait’ a pasamak ken pagteng a dimteng dagiti pannubok iti biag?

Wen, saan a kasapulan nga isaguttayo ti insenso, balitok ken mira no di ket ti mismon a kinataotayo. Ta ti mismo a kinatao ti nangbukel iti insenso, balitok ken mira.

Naragsak a piesta ti Tallo nga Ari kadakay amin!#