SALAYSAY: ITI INDAYON NI LAGIP: Adda Naituding a Kaikarian (Maikadua a paset)

Kalpasan ti panagturposko iti elementaria, nagenrolak iti Tagudin National High School. Iti Sabado ken Domingo, tulongak ni tatangko ti trabahona idiay talon.

Maas-asianak unay ken ni tatangko. Dina malanganan ti uminom iti arak. No kasta a sumilod ti ininomna, gaw-atenna ti gitarana ket  pasakalianna ti naliday a kantana.

Wen, Manong Danny, naliday ti adda a panagbiagmi ken ni tatangko. Awan pay ketdi ti namnamak a ngumato ti pangal ti biagmi. Awan ti ammok a makasagpatak iti alimpatok ti balligi.

Naminsan bayat ti panagaradomi iti raepanmi, dandani nadesgrasia ni tatang.  Gapu ta natangken ti araduenmi, nagpaskad tapno matengngelna ti panagiwas ti kuliglig. Inirutanna a pinetpetan ti mango ti kuliglig ngem dina naigawid ket nauyas ni tatang. Naimbag ta naarayatko a dagus.

Manipud idin,  irana ni tatang ti agpalimpia iti raepanmi iti kaawan ti klase. Siakon ti mangsaruno iti kuliglig. Diakon impalubos nga isu ti mangiggem.

Kastoy lattan ti panagtaray ti biagmi nga agama. Ngem adda mabukbukel nga arapaap iti barukongko ket inan-anusak ti agkapitakan iti kataltalonan. Ammok a babaen laeng kadagiti takiagko a mapalapalko daytoy sangsangalek nga arapaap.

Kaasi ti Dios, nakaturposak iti high school.

Inkeddengko nga ilatakko ti panggepko ken ni Tatang. Dimteng ti gundaway bayat ti panangaldawmi. Kinirog a kappi ken tinaltal a bunga ti salamagi a naisawsaw iti bagoong Lingayen ti pagsangsanguanmi.

“Tang, kayatko ti agbalin a seaman,” agarup a di sumngaw ti timekko.

Naisardeng ni tatang a mangisubo iti sangatekker nga innapuy. Nabayag a di nakatimek. Minulenglengannak. Idi agangay, napusot ti nauneg a sennaayna.

“Franco, anak, kasano a makapag-seamanka ket awan met ti kuarta a pagadalmo?. Ammom met a ti la mataltalonanta ti pagtaudan ti pagbiagta.”

Ninamnamak dayta a sungbat ni tatang, Manong Danny. Pudno ti kuna ti amak. Dandani di pay makaanay ti maanimi iti talon para iti masapul nga agama.

Ngem desidoak a mangsurot iti arapaapko, Manong Danny. No diak agkuti, aglakayak a kas ken ni Tatang iti kataltalonan. Diak kayat nga iti kapitakan laeng ti pagpusiposan ti lubongko.

“Mapanak makigasanggasatak iti Manila, Tang,” impalgakko ti nabayagen a planok.

                                          (Maituloyto)