SALAYSAY: ITI INDAYON NI LAGIP: Dua a Babai (Umuna a paset)

Dear Manong Danny

Magustuak ti agsursurat iti kapadasak iti radio, Manong Danny. Pretty boy ti us-usarek a nagan. Saan a panangipasaw ngem adu ti naginteres a makiam-ammo ken maki-texmate kaniak gapu iti panagsursuratko iti radio.

Naam-ammok da  Sally  ken Mely, agpada nga agnaed iti siudad ti Candon.  Babaen ti cellphone,  naginnasideg dagiti riknami.  Kaslakami agkakabsat iti kinapasigmi tunggal maysa idi agkikitami iti personal.

Iti panaglabas ti aldaw, ad-adda nga immasideg ti riknak ken ni Mely.  Nagbalin ti text messages a rangtaymi  iti dimi panagkikita. In-inut a natinnag ti riknak ken ni Mely.

Maysa nga aldaw, kiniddaw ni Mely nga iyaramidak iti surat a kayatna met nga ipatulod iti estasion ti radio ditoy Kailokuan. Inaramatko dayta a gundaway a nangiparipiripak iti riknak kenkuana. Kasla timmuknoak iti langit idi insungbatna: “Wen, ay-ayatenka met!”

Wen, Manong Danny, anian a ragsakko iti panangsungbatna kaniak. Nagmaris rosas dagiti aldaw kaniak.  Umanayen ti pannakaammok nga ay-ayatennak a mangdengngep toy malammin a pusok kadagiti nalam-ek a rabii.  Iti tunggal sardam, diak ammo, ngem umassibay ti ayamuom ti maysa a sabong a diak ammo ti naganna.  Ita laeng a mapasamak  kaniak daytoy.  Maysa a kinadatdatlag a simmangbay iti biagko.

Ngem maysa nga aldaw, adda saanmi a nagkinnaawatan ken ni Mely.  Bay-annak, Manong Danny, a mangkitom ti gapuna.  Ngem manipud idin, nagpukaw metten daydi ayamuom ti sabong a sumarsarungkar kaniak iti tunggal sardam.   Naputed ti text messagesmi ken ni Mely.

Kas panangiliwliwagko iti riknak, kina-textko ni Sally,   balasang a taga-Bungol, Balaoan, La Union.

Naparato ken nalaing a makiinnangaw ni Sally, banag a namaginnasideg iti riknami a kas agpagayam.  Agsasaruno dagiti text messagesmi.

Nagpaaramid met ni Sally iti surat kaniak nga ipatulodna iti radio.  Dinawatko dagiti dadduma a detalye iti biagna a pangalaak iti impormasion tapno mabukelko ti aramidek a surat.

Naammuak nga  adda  problemana iti kaayan-ayatna a napan idiay abroad.  Manipud pimmanaw, awanen ti kontakda iti tunggal maysa.  Dayta ti kayat ni Sally a maipatangatang. Kayatna a maikkatan uray sangkabassit laeng ti sagsagabaenna.

Wen, Manong Danny, nagwerret ti inaramidko a surat iti ayan-ayatda a dua.

          (Maituloyto)