SALAYSAY: ITI INDAYON NI LAGIP: No Manangikulbo ni Ayat (Maikadua a Paset)

Nakariknaak iti dakkel a pannakaupay iti saanmi a panagkita ken ni Pretty Anne. Nagbayag a nagur-urayak  kalpasanna, awan binanag ti tulaganmi.

Nagawidak nga awitko ni sennaay. Napukaw ti  ganaygayko.  Diak naganas ti nangaldaw nupay naimas ti sidak a pinapaitan ken tinola a manok. 

Naglabas dagiti aldaw a diak napupuotan.  Nabayag a diak nakontak ni Pretty Anne.  Awan sungbat iti tawagko no di pasig a “busy”. Saan pay nga agring ti selponna, kayatna a sawen, nakaiddep.

Ngem maysa nga aldaw, nakaawatak iti textna ket naammuak nga adda idiay Baguio City a kaduana ti kaanakanna nga agbasbasa sadiay.

“Rodel, naglam-ek ditoy,”  dayta ti padamagna iti teksna.

“Umayka ditoy ayanko ta maep-ep ti lamminmo,”  inrabakko.

“Sumalogakto met laeng, baliwantanto ti agkita,” insungbatna.

“Sige ngarud, urayenka,”  insungbatko.

Naglabas dagiti aldaw nga inur-urayko ti panagtextna wenno itatawagna kaniak. Ngem awan ti naawatko a mensahena. Manen, nakariknaak iti dakkel a pannakaupay.

Kalpasan ti kasla nakaun-unday a panagurayko, nakaawatak iti text manipud kenkuana. Intudingna manen ti aldaw a panagkitami. Dagus nga immanamongak. Dagus a gimmanaygay ti riknak. A, agkitakami met laengen ken ni Pretty Anne!

Manen, diak nagawidan ti  nagarapaap. Ania ngata ti langa ni Pretty Anne? Isu ngatan ti babai a dardarepdepek nga ikasar?

Tapno makasiguroak nga awan ti lapped manen iti panagkitami, inawagak iti bisperas ti aldaw a panagkitami.

“Hi Pretty Anne, tuloy met laeng ti panagkitata inton bigat?” sinaludsodko.

“Wen, Rodel, idiayto met laeng KEA inton Marso 20,” kinunana kaniak.

“No ibagak ngay nga addaanakon iti girlfriend,” impalagidko nga imbaga.

“Padasem, a! Mapanak aglemmes idiay baybay!” pimmasnek ti bosesna.

“Joke laeng,” kinunak laengen. Amangan no agbabawi ket saanen a makipagkita kaniak. “Sige, agurayak inton bigat ket sapay koma ta di koma maulit ti kas iti immuna a napasamak a saan a natuloy a panagkitata idiay KEA.”

“Wen, basta urayennakto sadiay iti oras ti alas dies ti bigat,”  dayta ti nabatad a kinunana.

No mabalin koma, guyodek dagiti aglabas nga aldaw, Manong Danny. Magagarannakon a makakita ken ni Pretty Anne. Talaga a sinaganaak ti aldaw a panagkitami.

         (Adda tuloyna)