SALAYSAY: ITI INDAYON NI LAGIP: Sika a Karissabong ti Tapaoan (Umuna a paset)

Dear Manong Danny,

 

Awan gayam ti pilien ti ayat a rumusingan.  Uray natikag a daga ti pagdissuan ti bukel ni ayat, dita nga agrusing.  Awan ti pilien ti ayat, nataengan, agtutubo, uray karissabong.

Ngem sakbay nga inta warwaren dagiti panid a nakaimalditan ti pakabuklan ti padasko ken ayat iti maysa a karissabong, kablaawak man dagiti naayat a mangtartarabay iti programam nga Indayon Ni Lagip.

Manong Danny, bay-annak man a siak a mismo ti mangkalbit iti puso ti karissabong a nangkayaw  kaniak iti daytoy met la a programam. Bay-annak a mangidanon kenkuana ti agdama a sasainnekko barbareng maikkatan ti dagensen ti pusok.

Diak malipatan ti aldaw a damota a panagkita, Lorena. Nagbalin dayta nga aldaw, Agosto 23, 2005, a nabalitokan nga aldaw a naikur-it iti maysa a panid ti biagko.

Ti Radio Natin Tagudin, maysa a bassit a radio station iti igid ti national highway ti Tagudin, Ilocos Sur, ti nagpaay a tulbek iti panagam-ammota, Lorena. Iti amianan a laud iti bangir ti kalsada ti pasdek ti Tagudin National High School a pagad-adalan dagiti rinibu nga estudiante.  Adu  nga estudiante, babbaro ken babbalasang, kasta met dagiti kas kaniak nga agessem iti panagsurat iti daniw ken salaysay ti sumarsarungkar ti radio RNT.

Alas dies iti bigat iti dayta nga aldaw idi pimmasiarak iti estasion ti Radio Natin Tagudin tapno ibasak ti pinutarko a daniw iti programa nga imatonan ni Eduard, gayyemko nga announcer.  Pagaayat a denggen dagiti babbaro ken babbalasang, dagiti nalakayan ken lallaki ken babai nga intarayan ti asawada ti programa ni Eduard a Sagutko Kenka gapu ta maipatpatangatang ditoy dagiti linabag ti biag, nangruna iti maipapan iti ayat.

Agdama idi nga agpatpatokar ni Eduard kadagiti sonata ni ayat idi sumrekak iti booth. Inseniasna ti panagurayko ta  ipatangatangna pay dagiti anunsio ti estasion saakto sumaruno a mangibasa iti pinutarko a daniw a napauluan iti Karissabong.

Bayat ti komersial, rimmuarak ta pudotennak iti uneg ti announcer’s booth. Diak nadlaw a simmurot kaniak ni Eduard ket nakitanaka, Lorena, a nakatugaw. Agam-ammokayo gayam.

“Sumrekka, a,” inyawis ni Eduard  kenka.

Nagbingngi dagiti naingpis a bibigmo ket timpuar ti nasam-it nga isemmo idi taliawem ni Eduard. 

Iti pammattapattak, agtawenka laeng iti 17.  Kayarigam ti apagbukar a sabong ti sampagita a mangrugin nga agayamuom iti banglona.  Kas karaniag ti kabus a bulan dagiti matam. Aringkuloten ti buokmo nga apaglabes iti abagam nga ay-ayamen ti pul-oy ti angin.  Iti takdermo a lima kadapan ken tallo a pulgada, kasla tinubtubay ti nalaing nga eskultor ti pammagim nga ipampannakkel ti puraw a tisirt  ken nakipet a maong a pantalonmo.

Pinagam-ammonata ni Eduard, Lorena.  Nariknak ti kinalamiis dagiti dakulapmo iti panagpinetpetta ket diak maawatan no apay nga adda bassit nga apuy a nagkarayam iti sibubukel a kinataok. Kasla kayatnak nga igupen ti arimbainen a perrengmo.

Kas kaniak, adda gayam pinutarmo a daniw nga ibasam iti programa ni Eduard.  Binasak ti paulo ti daniw, Simmangbayka Iti Biagko. 

Agduyoska met gayam a kas kaniak nga agsurat iti daniw. 

Iti dayta a darikmat, akuek nga adda nariknak a naidumduma a pitik itoy pusok.  Agayatak manen iti kaputotan ni Eba?   

Ngem aniaman ti marikriknak, diak inikkan iti uray sangkapirgis laeng nga atension, Lorena. Gapu ta saan a maikanatad nga agayatak kenka. Masapul a kettelek dayta a rikna ita ta nasapa pay.

Wen, Lorena,  saanakon a maikari kenka ta addaanakon iti asawa!

        (Adda tuloyna)