Salaysay: ITI INDAYON NI LAGIP

(Mangrugi ita a bilang daytoy a benneg a nakaikur-itan dagiti linabag ti napalabas a makaited iti pagulidanan ken naun-uneg a kaipapanan iti biag. -Ed.)

Urzadan, Suyo, Ilocos Sur

October 31, 2007

 

Dear Danny,

 

Naimbag nga orasmo a sangpetan daytoy suratko.  Sapay koma ta makaipaay daytoy suratko iti napintas a pagminnaminnaan kadagiti makabasa, nangruna kadagiti padak a nagannak.

Nabayagen a napasamak daytoy estoriaek ita kenka  ngem saanko a malipatan agsipud ta nagbalinda a dakkel a paset ti kinataok ken kaipapanak a kas nagannak.

Maysaak a maestra ket maysa met a department head ti asawak iti munisipiomi.  Maymaysaak nga inanak ngem pito dagiti annakko:  Lima a lalaki ken dua a babai.

Dimteng ti umuna a pannakasubokko kas ina idi addan iti third year college ni Robert, ti inauna nga anakko a lalaki. Agasem ta kinuna ketdin nga agsardengen nga ageskuela ta agmula laengen iti kalamansi. Nupay kasta, diak impadlaw ti riknak.

Maestraak, Danny, ket iti daytoy a gundaway, impakatko ti nasursurok iti guidance counselling. Saanko a sinupiat ti kayat ni Robert a turongen ti biagna. Ketdi, indalanko iti nasayaat a pammagbaga.

“Maanusam kadi ti kasta a trabaho? Awan padasmo a nagmulmula, mabaelam ngata?” nakunak.

Inlawlawagko nga awan  kas ti adda maturposna a kurso tapno adda kalasag ken instrumentona a manggun-od iti arapaapna iti biag.

Inikkak ti anakko iti naan-anay a panawen a mangtimbang iti pangngeddengna idinto nga impanamnamak a saankonto a lapdan aniaman a desisionna.

Kadagiti simmaruno nga aldaw, nakaul-ulimek ti anakko. Binay-ak nga agmaymaysa a mangamiris no ania ti umisu a direksion a turongen ti biagna.

Iti maikatlo nga aldaw, nasapa a nagrubbuat ni Robert.

“Mang, mapanak agbasa,” kinunana.

Danny, saanko a nalapdan ti panagarubos ti luak bayat ti panangisursurotko ti panagkitak iti likudanna nga agturong iti pagurayan iti traysikel.

Ita, maysan nga inheniero ni Robert. Padak a maestra ti naasawana. Tallon dagiti annakda. Uppat a tawenen nga agtrabtrabaho idiay Dubai, U.E.A. Isu pay ketdin ti kinamang toy maikapat nga anakko a lalaki a nagpatulongan tapno makapan agtrabaho sadiay Dubai.

Maysan a polis ni Andy, ti maikadua nga anakko a lalaki.  Nagturpos iti B.S. Criminology idiay University of Baguio. Dentista ti naasawana ket dua metten ti anakda.

Idi damo, awan ganaygay ken interes Andy nga ageskuela.  Adu nga ay-ayomi ngem sayang laeng ti kuarta ta dina met la mayulo ti agbasa, insungbatna.

Dimmawatak iti Apo iti pannakaidalan tapno ammomi ti aramidenmi. Tunggal Domingo, mapanak sumuknal iti simbaan ket sadiay, nagkararagak a waknitan ti Namarsua ti manto a naibalangan iti panunot ti anakko.

Maysa nga aldaw, nagpakuyogak ken ni Andy a napan sadiay San Fernando City. Nalabsanmi ti CICOSAT. Naammuak nga on-going pay laeng ti enrolment idiay CICOSAT. Inay-ayok manen toy anakko a mapan agenrol ket anian a siddaawko ta  immannugot nga agpalista iti kurso ti Criminology. Daytoy gayam ti talaga a kayatna a kurso.

Ngem adda kiddaw ni Andy. Masapulna kano ti motorsiklo agsipud ta kayatna ti agawid a minalem iti Tagudin a pagtatrabahuak. Asideg ti Tagudin iti San Fernando, La Union.

Inkarigatanmi ti gimmatang iti motorsiklo ta dinto ket agpauyo ket idianna manen ti agbasa. Agyamanak ta idi adda motorsiklonan, gimmaget metten a mapan ageskuela.

Kaasi ti Apo, Danny, naanusanna ti nagbasa iti Criminology iti dua a tawen diay San Fernando. Kalpasanna, napanna intuloy ti kursona idiay University of Baguio.

 Adda ita ti anakko iti Intelligence Unit ti AFP ket sadiay San Fernando nga agopisina.

Daytoy ti ibilangmi a maikadua a pannakasubokmi nga agassawa ngem babaen ti anus ken kired a nangbitibit ti anakmi ken nawayway a pannnakaawat kenkuana, nasurotna ti nalinteg a dana a nangitunda kenkuana iti balligi.

           (Maigibusto)