Salaysay: Kannawidan Ylocos Festival: pangitandudo iti kultura, produkto… (Maikadua a Paset)

Iti met laeng Enero 28 a naisayangkat ti ‘Pinaka’ contest a nakapremiaran ti kadakkelan  nga apit a karabasa, tarong, kamatis, tabungaw, paria, ube, langka, utong, repolio, cauliflower, singkamas; taraken a tilapia ken maritangtang; kalapsatan nga upgraded a toro ken kabay-an a kalding, kapintasan nga urbon, kabay-an ken nakapon a baka ken nuang, kadakkelan a manok, kalapsatan a kabalio a pangkalesa ken pangarera. Impresentar pay ti Baluarte dagiti bantam horsesda a kakasla Boer a kalding laeng ti kadadakkelda.

Iti malem, naummong manen dagiti tattao iti sango ti kapitolio. Saanda nga inggingina ti napudot a darang ti init a nangsaksi iti  programa a “Tawid Ug-Ugali Ilocano” a nakaipabuyaan dagiti sala idi ugma. Impakita ti Suyo dagiti sala nga Albasia, wenno sala ti panaginnarem dagiti Bago, Seget, wenno sala iti iseserrek iti baro a balay, Damaan, sala bayat ti pannakaimassayag ti minatay, Palang-ay, sala a mangipakita iti napintas nga ugali a panangpasuso ti kaarruba iti maladaga a natay ti inana kalpasan a maipasngayna ti ubing, Helapis, wenno ritual a panangagas iti tao nga agsagsagaba iti psychic ken nervous breakdown, ken Guyugoy. Impakita met ti  San Emilio ken Banayoyo ti sala ti panaginnarem a Lablabbaan; sala ti panagkakappia dagiti agkabusor a tribu  nga inawaganda iti Sintatako ti imparang ti Lidlidda; Poggapog, wenno sala a panagyaman kalpasan ti apit ti impabuya dagiti Bago ti Candon City; Ensalay a pagdawat iti nabuslon nga apit ti sinala ti Quirino; Ponggapong met ti impakita ti Burgos ken maysa a Harvest Dance ti impartisipar ti G. del Pilar. Imparang met ti Santa ti Kalapati dance;  interpretative dance a Thank You for the Music ti  Sinait ken Magsingal  idinto a Kayganda ng Ating Musika met ti Sto. Domingo ken Buri Dance ti San Juan.

Paset daytoy ti programa ni Savellano  a pannakapreserba dagiti kannawidan a sala a mapaliiwna nga in-inuten a maipakni gapu iti moderno a panawen.

Kinuna ti gobernador a dagitoy ti kasapulan a maipabuya kadagiti pasken ti probinsia ken iti eskuela tapno saanda a mapukaw. Segun iti gobernador, am-amang  a napimpintas dagiti nagkauna a sala iti Ilocos Sur ngem dagiti sala nga Spaghetti kada Papaya. 

Iti met sardam nga impakita dagiti kandidata ti Saniata ti Ilocos Sur ti talentoda babaen ti Laing ken Talugading dagiti Saniata ti Ilocos Sur. Ditoy a napili ni Robyn Michelle Sanchez Tuttle nga Star of the Night.

Idi Enero 29 a naangay ti Delphic Games a naawagan iti Kinasiglat. Naray-awti gobernador iti siglat dagiti ubbing a nangaramid iti portraitna. Napintas met dagiti disenio nga imparang dagiti agduduma nga student artists a nagsasalisal ditoy.

Nailukat pay itoy nga aldaw ti Ramen ken Raman Food Festival a nakipartisiparan dagiti adda iti food industry ditoy probinsia babaen ti panagipatakderda iti boothda iti aglawlaw ti Plaza Salcedo. Ditoy a naramanan dagiti agkakaimas a potahe ti Ilocos Sur a nagustuan unay dagiti naisar-ong manipud iti kabangibang a probinsia ken uray pay dagiti ganggannaet. Maysa met  a band concert, Ray-aw ken Linglingay, nga inesponsoran ti maysa a nalatak a kompania ti arak ti naipabuya iti rabii.

Iti sumuno a rabii, impakita dagiti kumakanta ti Ilocos Sur a nangab-abak kadagiti regional ken national singing competitions ti talentoda babaen ti Samiweng Diay Kapitolio (Concern for a Cause) ket naikkan pay iti gatad dagiti pilida nga charitable institutions ditoy probinsia. Di met nagpaudi dagiti opisial ti gobierno. Tinapatan da Gob. Savellano, Bise Gob. Jerry Singson, Bokal Jose Bonoan, Jr. ken San Ildefonso Mayor Christian Purisima dagiti kaprobinsiaanda bayat ti panagur-uray dagiti tattao iti panagpabuya ni komediante Ai-Ai de las Alas.

Saan a matinnagan iti dagum ti kaadu ti tao a nagbuya iti panagpakatawa ti komediante. Nupay adayo ti stage iti kaaduan gapu iti kaburnok dagiti agbuya, adda tallo a dadakkel nga screen a pakabuyaan iti mapaspasamak iti stage.

Lalo pay a nagiiriag ti tallaong idi rimmuar  ni Jay Contreras ken ti grupona a Kamikaze. Awanen ti arindenggan idi rugian ti grupo ti panagpabuyada. Iti sango ti stage, nag-slam dancing dagiti agtutubo iti panangkumpasda iti rock music.

Nagbalin nga Aldaw ti Gunglo ti Umili (NGO-PO Day)  ti Enero 31. Iti bigat, naay-ayam ti tug-of-war, sack race, sungka, kadangkadang, tinniliwan iti burias, palosebo ken dadduma pay a traditional games. Naikkan iti gunggona amin a nangabak.

Iti rabii, naipabuya met ti maysa a Sarsuela Ilokana a mismo a ni Gob. DV Savellano ken dagiti kameng ti agduduma nga NGOs ti nagakem. Naburnok ti nagbuya, pammaneknek a sibibiag pay daytoy a literatura ti Ilocos Sur a pinasikat dagidi appo a sarsuelista kas iti daydi Barbaro Paat ti Bantay. Naangay pay ti libre a paripa para kadagiti nagbuya. Multicab ti inyawid ti nagasat nga audience.

        (Adda tuloyna)