SALAYSAY: Libel Case: pangbusal iti ngiwat dagiti kameng ti media

Saanen a mabilang dagiti kameng ti media ti simmango iti defamation case. Iti print ken broadcast media, ad-adda a sumangoda iti libel case,  maysa kadagiti rupa ti defamation ken ti slander.

Maysa a panangbusal iti ngiwat ti libel case.Ti libelo ti maysa kadagiti kangrunaan a lapped dagiti kameng ti media nga agirakurak iti kinapudno.

Iti agdama, sisasango ni Alexis (Alexander) Adonis, kameng ti broadcast media sadiay Davao iti kaso a libelo. Maigapu daytoy ti  inwaragawag ni Adonis iti serie ti komentariona iti radio a maysa a kongresista ti timmaray a labus iti maysa kadagiti hotel iti Davao gapu  ta nasukalan ida ti mister ti ‘nobiana’. Indarum ti napasakitan a kongresista ni Adonis iti libelo ta  iti pagarupna, isu ti madakdakamat iti Davao burlesque king scandal.

Inkeddeng ti korte a nagbasol ni Adonis iti nakaidarumanna, immawat komentarista iti parol idi Pebrero daytoy a tawen ngem saan a dagus a nakaruar ta sabali manen a libelo ti naikaso kenkuana. Ti met ‘nobia’ ti nagdarum. Nupay nagpiansa ni Adonis, saan a napalubosan a rummuar iti pagbaludan.

Gapu iti daytoy a nakapay-an ti maysa a kameng ti broadcast media, kinondena ti Reporters without Borders, gunglo dagiti ganggannaet a media,  ken ti National Union of Journalists of the Philippines ken ti  Center for Media Freedom and Responsibility, lokal a grupo dagiti media,  ti kaso ni Adonis.

Iti sabali pay a kaso ti libelo, innem a bulan agingga iti dua a tawen, ken panagbayad iti P5 milion a moral damages ken P33,732 for civil damages iti law firm a Carpio Villaraza and Cruz (Villaraza, Cruz, Marcelo and Angcangco itan) ti nayetnag a pannusa ni publisher ken editor in chief ti Daily Tribune Ninez Cacho-Olivarez.

Agpada dagiti dua a kaso a dinungpar ti kameng ti media ti  dakkel a pader. Gapu ta babassitda ken awan ti dakkel a tugawda, isu ngata ti puon ken gapuna a saanda a naiggaman ti balligi ken lawag ti rinugianda a panggep? No dagiti laeng gagangay nga awanan kapet  ti sinarida nga alad, nabaddekanda koma ti tugotda iti agdama?

Kalpasan ti nagsasaruno a pammapatay iti naglabas a tawen kadagiti kameng ti media, ken naginana (ngata) daytoy kalpasan a nagsagrap ti pagilian iti pammabalaw iti sangalubongan, sabali manen ita a bangungot ti kaso a libelo a sagrapen dagiti katrabaho. Sabali manen a sanguenda a kabusor ti panagserbida.

Awan kadin ti panagpatingga ti panagdadael kadagiti nasayaat a panggep ken pudpudno a panagserbi? Apay a saan a panagpapatas ti maisaruag iti panggep tapno tumaud ti napudpudno nga  ingpen a dur-as  ken annayas ti panagbiag?

Awan ti an-anakenmi itoy a sinurat, ngem saan a solusion wenno sungbat ti dur-asan ti libelo no di ket saan a panangited iti karbengan kadagiti katrabaho ken panangpungtil ketdi daytoy kadagiti panagpapatas a panirigan ken panagkita iti tunggal ingpen.

Kalpasan kadagiti nakaal-aliaw a panagparti iti kapanagan, rumbeng laeng koma  nga awanen ti sumaruno pay a bangungot a sanguen. Ngem apay a saan  nga agpatingga ti panagbasnot dagiti bagiw kadagiti mulinaw a pampanunot?

No awan ti asuk, awan la ketdi ti uram. Saan nga agsao ti maysa a kameng no awan ti inna  pagibasaran. Agsao ti kameng gapu ta daytoy ti pudno. Agsao ti kameng gapu ta trabahona ti mangited iti sadiwa ken tumutop nga impormasion. Agsao ti kameng gapu ta kayatna laeng a yetnag ti opinionna. Saan a sakupen ti kaso a libelo amin dagitoy a tallo a rason. Balido amin dagitoy a rason a mailaksid iti nasao a kaso.

Ngem iti kaso dagiti addaan, nailaksid sa metten dagiti bassit ken awan iti tugaw kadagiti di magaw-at nga anus ken pannakaawat? Sadino ngarud koma ti pagturongan ti gimong no lapdan dagiti tumakder a mangibangon ken mangdillaw iti inna panagrakaya?

Ingpenmi laeng a saan koman nga umadayo ti naisaruag  nga addang kontra dagiti  mulinaw a panggep, isu a kondenaenmi dagiti panagpungtil kadagiti nagtured a simmulbo.#