SALAYSAY: Mabirokan ti Dios iti Sadino Man

KASTOY ti sariugma ni San Cristobal. Naalumamay ken naanus a higante a lalaki ni Cristobal a nagserbi a sipupudno iti ari ti Canaan. Nasayaat ti panagserbina ngem sangkapanunotna ti agserbi iti kapigsaan nga amo iti sangalubongan. Nagdaliasat ngarud agingga iti nakagteng iti palasio ti maysa a makunkuna a kasayaatan a mangituray iti lubong. Dinutokan ti ari ni Cristobal a mangidaulo iti buyotna ken pinagindegna iti kortena.

Maysa nga aldaw bayat ti panangliwliwa ti bulbullagaw (clown) iti ari, nagkanta maipapan iti demonio. Tunggal madakamat ti nagan ti demonio, agkurus ti ari. Sinaludsod ni Cristobal no apay. Kinuna ti ari a pangpaadayona iti demonio – a kabutengna.

Malidayan ni Cristobal a nangpanaw iti ari idinto a kinunana, “Tarigagayko ti agserbi iti kabilegan iti lubong. Panagkunak, ti demonio dayta, agsipud ta uray sika ket agbutengka kenkuana.”

Intuloy ngarud ni Cristobal ti panagbirokna iti demonio ket nasalawna ti grupo dagiti mannakigubat. Inasitgan ti panguloda, nauyong ken nakabutbuteng a lalaki, ket sinaludsodna no ania ti kayatna. “Birbirokek ti demonio a pagserbiak,” kinuna ni Cristobal.

“Siak ti birbirokem,” kinuna ti mannakigubat ket nagtamed ni Cristobal sana inkari ti kinapudnona.

Di mabayag, bayat ti panagdaliasat dagiti mannakigubat, malabsanda ti krus iti nagsangaan ti dalan. Dinagdagus ti sairo ti simmiasi iti dalan tapno adaywanna ti krus.

“Apay a kasdiay ti inaramidmo?” dinamag ni Cristobal.

Nagulimek iti mabayag ti sairo sakbay a simmungbat. “Adda idi lalaki nga agnagan iti Hesus a nailansa iti krus,” inlawlawagna. “No makitak ti pagilasinanna, mabutengak ket padasek nga adaywan.”

“Nabilbileg ken naturturay ngarud ngem sika,” kinuna ni Cristobal. “Panawanka ngarud ket birokek ni Hesus, asinoman isuna.”

Kalpasan ti naunday a panagsapulna, nasalaw ni Cristobal ti maysa a relihioso nga ermitanio a nangpasangbay kenkuana ken nangaskasaba kenkuana maipapan ken ni Hesus. Maysa nga aldaw, kinunana ken ni Cristobal, “Saanka a sisasagana nga agserbi ken ni Hesus. Tapno maaramidmo dayta, kasapulan nga agayunaka.”

Kinuna ni Cristobal, “Diak maaramid. Agkiddawka iti sabali.”

“Ala ngarud,” kinuna ti monghe, “agriingka a masapa iti bigat ket agkararagka iti mabayag.”

“Pangaasim,” kinuna ni Cristobal, “dika kadi makabirok iti nasaysayaat nga aramidek; diak makapagkararag iti mabayag.”

Nagpanunot ti ermitanio sana kinuna: “Ala wen. Natayag ken napigsaka. Bumabaka ken agnaedka iti igid ti karayan ket iballasiwmo nga ibaklay dagiti agkasapulan. Iti dayta a wagas, makapagserbika ken ni Hesus. Mangnamnamaka nga agparangto kenka iti maysa nga aldaw.”

Nagpatakder ni Cristobal iti bassit ngem naimeng a kalapaw iti asideg ti karayan ket babaen ti tulong ti kawayan a sarukod, imbaklayna nga imballasiw dagiti nabaknang ken napanglaw iti napeggad a karayan.

Maysa a rabii, kabayatan ti nargaan a pannaturogna, nakangngeg iti timek ti bassit nga ubing nga umaw-awag, “Cristobal, iballasiwnak koma.”

Imbaklay ni Cristobal ti ubing iti abagana ket rinugianna ti bumallasiw iti karayan. Umad-adalem ti karayan, dumagdagsen ti ubing. Iti umuna a gundaway iti biagna, nakarikna ni Cristobal iti panagbuteng a matay, a malmes. Kamaudiananna, iti amin a pigsana, nakaballasiw ni Cristobal ket indissona ti ubing.

Nagilad ni Cristobal iti daga, kasta unay ti paksuyna. Tinaldiapanna ti ubing ket kinunana, “Annugotek a dandanika di naiballasiw… Panagriknak, awitko ti dagsen ti sibubukel a lubong iti abagak.”

Kinuna ti ubing, “Dayta nga agpayso ti inaramidmo. Siak ni Hesus a pagserbiam iti lubongmo. Inaramidko ti lubong ket iti panangibaklaymo kaniak, inawitmo ti lubong. Tapno mapaneknekam a pudno, itugkelmo ti sarukodmo iti daga iti asideg ti kalapawmo ket inton bigat, agbulong, agsabong ken agbunga daytoy.” Nagpukawen ti ubing.

Kabigatanna, nakitana nga addan bulong, sabong ken bunga ti sarukodna. Ammonan a nagserbianna ti katan-okan ken kabilegan nga amo iti sangalubongan.#