SALAYSAY: Manok a sasso, makatulong iti pannakakissay iti kinapanglaw ken malnutrision

Napadayawan itay napalabas a tawen
ti Ilocos Sur kas outstanding poverty reduction program implementer
babaen ti Regional KALAHI Convergence Group (RKCG) ken Green Banner
Awardee iti sibubukel a Rehion Uno babaen ti Regional Nutrition
Action Council. Dagitoy ti mangipaneknek a numero uno dagiti programa
ti gobierno probinsial a mangpugipog iti kinapanglaw ken
malnutrision.


Iti ayat ti
lokal a gobierno ti Ilocos Sur a mapagtalinaed no di man lalo pay a
mapapintas ti estado ti salun-at ken panagbiag dagiti umili, maysa a
programa ti napanunot ni Gob. Deogracias Victor “DV” Savellano.
Daytoy ti
Developed
Vigorous
and
Bountiful
Sasso
chicken (DVBS). Kinuna ti gobernador a two-in-one ti baro a
programana agsipud ta makatulong daytoy iti livelihood dagiti umili a
mangitunda iti pannakakissay ti kinapanglaw ti adu a pamilia.
Nasustansia met a taraon ti karne ti manok. Ngarud bumassit ti kaso
ti malnutrision no sidaen dagiti pamilia dagiti tinarakenda a manok
wenno ti itlog dagitoy.

Inlawlawag met ni Dr. Cesar
Soller, farm manager ti BARang-ay Demofarm, a napintas a taraknen ti
sasso ta agpada a meat type ken egg type daytoy. No maidilig iti
native a manok, amang a nadagdagsen ti sasso ta kalpasan ti lima a
bulan, agdagsenton daytoy iti agarup tallo a kilo idinto a 500 a
gramo pay laeng ti native a manok. Saan met a narigat a patan-ayen
daytoy a klase ti manok gapu ta agbiag daytoy uray saan a mapakan iti
feeds. Mabalin a taraknen dagitoy iti paraangan a kas iti native a
manok. Saan pay unay a pakadanagan ti salun-at dagitoy ta nalaka a
makaadaptar ti bagida iti man pudot ken lamiis a masansan a makaigapu
iti panagsakit dagiti sabsabali a kita ti manok.

Tapno masigurado a nasayaat ti
pagbanagan ti proyekto, insayangkat ti gobierno probinsial ti maysa a
seminar iti umno a panagtaraken iti sasso idi Nobiembre 3, 2008.
Inatenderan pay daytoy ti nalatak a mannurat iti agrikultura a ni Zac
Sarian. Karaman met kadagiti nakipaset iti seminar dagiti nadumaduma
a farmer’s organizations, agtartaraken iti manok ken livestock
inspectors dagiti amin nga ili iti probinsia.

Bayat ti seminar, inlawlawag ti
gobernador a maikkan iti sangagasut a piek ti sasso a 21 days old ti
tunggal organisasion kalpasan ti idadalan dagiti miembro iti seminar
ken maipasiguradoda nga adda napintas a lugar a pataraknanda. Apaman
a mapadakkelda dagitoy, isubli ti organisasion ti walo kadagitoy iti
demofarm ket maikkanda manen iti sabali pay a sangagasut a piek.
Mapagitlog met dagiti maisubli ket dagiti mapessaan ti iwarasda kas
pannataginayon iti programa.

Nairugi ti panagiwaras ni Gob.
Savellano iti sasso idi Nobiembre 28, 2008. Duapulo ket tallo nga
asosasion ti nagbalin a resipiente wenno 2,500 a piek ti bilang a
naiwaras. Duapulo ket maysa met nga asosasion ti immawat iti maikadua
a distribusion idi Disiembre 12. Gapu itoy, immadu ti naguyugoy nga
agpalista tapno umawatda met iti sasso a taraknenda. Sakbay ti paskua
idi Disiembre 23, duapulo ket walo manen nga asosasion ti naikkan iti
taraknenda idinto nga itay Enero 5, 2009, sabali pay a 28 a grupo a
nagtagibitbit iti karton a pagianan ti naikkan iti manok.

Malaksid iti dayta, agiwarwaras
payen ti gobierno probinsial kadagiti barangay a turturongen ti
Kakailian nga Agnaed iti Barangay Sangsangkamaysa nga Agrang-ay Tayo
(KABSAT Outreach Program).#