SALAYSAY: Nalidem ti ulep iti uluanan ti arapaap daytoy a caregiver

BANGUED, Abra – Simple laeng ti arapaap ni Juana Tejada, taga-La Paz, Abra, iti ipapanna iti Canada, ti panagnaedda a sangapamilia iti daytoy a pagilian a namnamana a makaited iti nasaysayaat a panagbiag.

Ngem dimteng kenkuana ti nasaem nga angaw ni gasat a masirsirmatana a dakkel a manglapped iti pannakatungpal iti arapaapna.

Idi nagluas ni Juana, 38, nga agturong iti Alberta, Canada idi 2003 kas maysa a nanny, imetnan daytoy nga arapaapna a naranraniag a masakbayan para kadakuada a sangapamilia.

Sakbayna, nagtrabaho iti nabayag ni Juana iti Hong Kong, ngem tinarigagayannan ti mapan iti Canada ta ditoy ti namnamana a pakatungpalan ti arapaapna a sumayaat ti panagbiagda a sangapamilia.

Kalpasan ti tallo a tawen, idi tawen 2006, nagaplikar ni Juana para iti permanent residency status. Kenkuana, no agbalinen a permanente a residente iti Canada, agbalinton a Canadian citizen ket maalanan iti dennana ti pamiliana.

Ngem kasla nagtupak ti langit ken ni Tejada idi maduktalan iti medical check-up, nga adda sakitna a colon cancer ket addan iti stage 4.

Gapu iti kondision ti salun-atna,  saan nga inaprobaran ti  Canada Immigration and Citizenship Office ti aplikasionna.

Dakkel a pakaburiboran ti panunotna ti saan a pannakaituloy ti panagpaagasna iti no ideportar ti Canadian government ditoy Pilipinas.

Ngem saan a naawanan ni  Juana iti namnama ket nangipila iti apela iti Canadian goevrnment. Dakkel a yamanna ta inikkan ti gobierno ti Canada iti pawayway nga agtalinaedda a kaduana ti asawana agingga iti Disiembre daytoy a tawen.

Agyamyaman pay ni Juana kadagiti gagayyemna gapu iti suporta ken panangipaayda iti tulong kadakuada.

Mamati met ti legal counsel ni Juana a ti kondision ti salun-atna ti mangkumbinsir iti gobierno ti Canada a mangipalubos kenni Tejada ken ti pamiliana nga agtalinaedda iti dayta a pagilian.

"Masakupan ida ti linteg.  Siasinoman nga agkasapulan unay iti excessive medical services ket saan a maadmitar nga aggian iti Canada ngem nailanad met laeng iti dayta a paglintegan a mabalin ti Canadian minister ti mangted iti exemption maibasar iti humanitarian reasons, kas ken ni Tejada,” kinuna ti  abogado ti overseas Filipino worker.

Kas panangipakita met ti Canadian government ti simpatiana ken ni Tejada, nangikari iti panangipaayna iti $15,000.00 para iti medical bills daytoy.#