SALAYSAY: Nutrision, kasapulan tapno nasalun-attayo (Maudi iti dua a paset)

Ania dagiti taraon nga addaan protina?

Dagiti taraon a nabaknang iti protina isu ti karne kas iti karne ti baka, baboy, manok; ikan kas iti bangus, tilapia ken dadduma pay a kita ti lames. Nabaknang met iti protina dagiti nagango a bukbukel kas iti balatong, ubong, kardis, patani, Baguio beans, ken dadduma pay a nagango a bukbukel.

3. Vitamins ken Minerals (glow foods). Taraon a kasapulan tapno mailisitayo iti sakit ken inpeksion gapu ta papigsaenda ti resistensia ti bagitayo; nalinis a kudil, nasin-aw a mata, nasalun-at a ngipen ken gugot; ken natibker a tultulang ken kuko.

Ania met dagiti taraon nga addaan iti bitamina ken mineral?

Nadumaduma a berde ken amarilio a natnateng ken amin a prutas ti kangrunaan a pakaalaan iti bitamina ken mineral. Kasta met a maala ti mineral kadagiti batbato (shells)  a maala iti baybay ken karayan. Maala pay ti mineral kadagiti naipagango nga ikan kas iti daing a munamon, bilis, ipon, aramang, ken dadduma pay.

Ngem saan laeng a dagitoy a sustansia ti kasapulan ti bagi tapno agtalinaed a nasalun-at, kumadre.

Ken saan laeng a mineral wenno bitamina ti maalatayo kadagiti nateng ken prutas. Kasapulan met ti bagitayo dagiti urat wenno sagursor (fibers) nga adda kadagiti nateng ken prutas nga ipaunegtayo. Agbalin dagitoy fibers a kas sagad a mangdalus iti pagnaan ti taraon a kanentayo iti kasta naannayas ti panagtrabahoda a mangsusop kadagiti sustansia nga awit dagiti taraon nga ipaunegtayo.

Ngem saanna a kayat a sawen a no ipapaunegmo amin dagitoy sursurotemon ti nasayaat a nutrision. Masapul a balanse a nutrision ti surotem tapno naan-anay ti kinasalun-at ti kaamaam, kumadre.

No adu  ti ipapaunegmo a carbohydrates ngem bassit ti protina ken bitamina/mineral, saan a balanse a nutrition dayta. Wenno adu unay ti protina wenno bitamina, madi met. Balanse latta koma.

Ken masapul met a nasayaat ti pannakaisagana dagiti taraon.

Kas iti nateng ken prutas, buguam nga umuna ida sakbaymo nga iwaen wenno natngen tapno di tumayab dagiti sustansiada.

Ta ilutom a bagas, dimo ramasen unay ken maminsan laeng nga arasawem tapno di maibelleng ti bitamina nga adda kenkuana. Saluadmo iti sakit a beri-beri ti bitamina nga awit dayta bagas. Ket no ramasramasem  no arasawem, inbellengmon dayta kalasagmo iti sakit.

Babayen, kumadre. Sapay koma ta nakaibatiak iti bassit a pagpampanunotam para iti nutrision ti kaamaam. #