SALAYSAY: Our Lady of Lourdes,apparition ti Nailangitan nga Ina (Umuna a paset)

Manipud Pebrero 2-10, tinawen a maangay ti siam nga aldaw a nobena ti sibubukel a Katoliko iti sangalubongan, kas panagsagana iti Pebrero 11 a piesta ti Our Lady of Lourdes. Tagtagiuray ti amin a napeklan a Marian devotee ti makipartisipar iti nobena ken iti panagpiesta ti Our Lady of Lourdes. Kadakuada, ibilangdan a maysa a debosion daytoy ingget pateg nga okasion.

Ti Our Lady of Lourdes ket apparition ti Nainlangitan nga Ina ken ni Bernadette Soubirous idi Pebrero 11, 1858.

Ditoy Siudad ti Baguio, kas kadagiti naglabas a tawtawen, nupay adda dagiti maang-angay a nobena kadagiti nadumaduma a parokia,  nakairuamanen dagiti umili ti mapan makinobena iti maysa a pribado  a lugar a saan a kukua ti Diocese ti Baguio-Benguet, iti sirok ti maysa a tarikayo a balay a yan ti bassit a kapilia. Iti ruar, iti bakras ti bantay ti yan ti grotto ti Our Lady of Lourdes ket iti babaenna a paraangan ti pakaangayan ti nobena a mangrugi iti alas singko ti malem, santo sarunuen ti misa.

Nupay saan a maibilang a parish daytoy, saan a magawidan dagiti umili ti Baguio ti agturong ditoy no kastoy a Pebrero. Nagbassit ti kapilia. Nagbassit ti espasio ti lote. Aglilinnetlet dagiti tao. Agtatakder ken uray sadino ditan ti pangipuestuanda iti bagida.

Ngem apay nga agdudupudop dagiti Marian devotee ditoy a lugar idinto a mang-angay met ti nobena kadagiti nadumaduma a simbaan Katoliko?

Kastoy ti kapuonanna. Idi tartaraudi ti tawen 1930, nagpaaramid daydi Doña Aurora Aragon Quezon, kaingungot daydi Presidente Manuel L. Quezon, iti bassit a grotto ti Our Lady of Lourdes iti Quezon compound iti rukib iti tikap ti bakras ti bantay iti igid ti maysa kadagiti kangrunaan a kalsada ti siudad, ti Kisad Road.  Napeklan ngamin a Marian devotee daydi Doña Aurora, isu a naawagan ti “The Real Catholic Filipina” ken “The Mother of the Masses” gapu iti ayatna kadagiti umili. Nalpas ti grotto idi Disiembre 8, 1939. Nangrugi dagiti umili nga agnobena ditoy.

Uray idi panawen ti Maikadua a Gubat Sangalubongan, nakakaskasdaaw ta saan a nagbuteng dagiti umili ti Baguio a nangaramid latta iti tinawen a nobena ti Nasantuan nga Ina ken panangselebrar iti Fiesta ti Our Lady of Lourdes iti Pebrero 11 – nga isu metten ti piesta ti barangay a makinsakop itoy, ti Burnham-Legarda Barangay.

Arigna napatad ti siudad iti carpet bombing idi Marso 15, 1945 a kapades ti gubat, ngem saan man laeng a nagurlisan ti grotto idinto ta adda laeng daytoy iti tikap ti bantay iti abagatanen ti Burnham Park. Lalo la ket ngarud a timmibker ti pammati dagiti Marian devotee. Immadu dagiti deboto nga agturong ditoy a lugar. Saan a mailawlawag no apay.

Pormal nga inorganisa ni Fr. Jean-Marie Tchang, CICM, dagiti deboto a kas maysa a komunidad idi 1966. Inaramatda a kapilia ti sirok ti tarikayo a balay dagiti ag-Quezon. Nangituding ti padi iti maysa a parish church ken dagiti komunidad a sakupen daytoy a mangidaulo iti nobena ken misa para iti maysa nga aldaw. Iti piesta, a piesta met ti barangay, ti met obisbo ti diocese ti Baguio-Benguet ti mangannong iti misa.

Idi laeng Septiembre 8, 2003 a naideklara a kas geographical parish ti siudad babaen ti agdama a bishop Carlito Censon. Ni Fr. Jose C. Alipio wenno ad-adda a maawagan iti Father “J”, maysa a nalatak a kolumnista kadagiti nadumaduma a pagiwarnak iti siudad,  ti agdama idi a parish priest.

Bassit laeng ti malaon ti uneg ti kapilia isu nga iti ruar a nakaipatakderan ti parachute a linong ken tugtugaw ti yan dagiti kaadduan a makimisa. No agtudo, agpayongen dagiti makimisa. Adda dagidi panawen a mapayongan met ti padi a mangmisa. Adda pay ti panawen nga agbagbagyo, agbayakabak ngem saan a sawiren dagiti makimisa ti pannakabasada. Mabbasa no mabbasa. Saanda a sawiren ti nakaro a lam-ek nga ikayab ti kasla agbagbagyo nga angin.

(Adda tuloyna)