SALAYSAY: Panagayat kadagiti kabusor (Umuna iti dua a paset)

MAYSA a paradox daytoy, kailian. Kasano ti panangayatmo iti kabusormo? Daytoy ti narikut a panunoten.

Kabusormo ngarud, di guraem, saan?

Saanen a maawagan a kabusor no ipatpategmo, di met?

Hey, anian daytoy a pangngarig!

Iti umuna a parang wenno iti damo a panangtaldiap, kasla saan a pudno daytoy ngem no amirisem a nalaing, maregmeg gayam ti balitok a pakaagsawan iti naimbag a sursuro ken pagsarmingan dagiti agtutubo.

Taldiapantayo daytoy pakasaritaan ti dua a pamilia.

Nasinged nga aggayyem idi da Benjamin Reyes ken Angel Santos. Agkalugaranda. Maymaysa a pagadalan ti nagbasaanda iti elementaria ken iti haiskul. Isuda ti agkuykuyog a mapan agbasa gapu ta agkaarrubada. Ti balon ti maysa, balon ti maysa. Kasta kadekketda a dua.

Saan a nakapagtuloy dagiti iti kolehio agsipud iti pinansial a problema. Nagtalonda laengen. Idi nagassawa ni Benjamin, ni Angel ti best man. Kasta met idi nangasawa ni Angel, ni Benjamin ti kangrunaan nga abay.

Ngem gapu iti pulitika, naaddaan iti giwang iti nagbaetan ti pamilia Reyes ken pamilia Santos.

No apay ketdi a ti pulitika ti pagtataudan ti adu a di panagkikinnaawatan, a kasla ketdin daytoy ti karurugitan iti amin, nga asino man a tumapog ken agnunog ket posible a maaddaan iti narugit a pakasaritaan iti imatang ti tao, no di pay iti Namarsua.

Iti panagsangoda iti kinakapitan ti barangay, risiris ti paanagbubutos. Nangabak ni Benjamin Reyes babaen ti tallo a butos laeng. Saan a naawat ni Angel Santos ti pannakaabakna. Kinunana a nagsuitik ni Benjamin.

Nagprotesta ni Angel. Ngem iti pannakabilang manen ti butosda, napaneknekan a tallo latta ti nakaabakanna.

Naaddaan iti giwang ti sigud a nasinged a linnangen dagiti dua a pamilia. Ditoy a napataud ti adu a saosao maipapan ken Reyes a nagtaud iti kampo ni Santos.

Iti sumaruno nga eleksion, nagsangoda manen. Nagbalin a personal ti panagsangoda. Nagbinnarsak dagiti dua a kampo iti pitak. Limtuad dagiti saan koma a nasken a mailatak.

Pinniltakanen ti napasamak, kailian. Rinnugitan. Ta kastoy ti pulitika, saan? Pinnatangsitan iti kalaban.

Ta siempre, no padayawam ti kalabanmo, di naabakkan, saan? Isu a rinnugitan ti ay-ayam.

Naabak manen ni Santos. Ngem naklaat ti kaaduan idi inyawis ni Angelo Reyes ni Bernardo Santos ti  panagkappiada a dua!

Adu ti nangbabalaw kenkuana itoy nga addangna. Ta apay nga aramidenna ti makikappia iti kalabanna?

Ngem umno laeng ken maiparbeng ti inaramid ni Reyes, kailian. Ta ngamin, iti umuna a panagtakem ni Reyes, kinontra ni Santos amin a gannuatna. Gapu iti saan a nasayaat a tunosda a dua,  saan met a naipatungpal ni Reyes dagiti nasayaat a gannuatna para iti pagimbagan dagiti kabarangayanda ken para iti sapasap.

Ita iti inaramidna a rekonsiliasion iti kalabanna, narangtayan ti nagbaetan dagiti dua a kampo ket napataud ti harmonia iti uneg ti barangay. Timmaud ti kappia ken urnos.

Iti daytoy a situasion, naipagna ni Reyes dagiti proyekto para iti barangayda nga awan ti nangontra. Ni pay ketdin Santos ti dadaulo a timmulong tapno mayimplementar dagiti gannuat ni Reyes.

Gapu iti nasayaaten a langenlangenda a dua, dimmur-as ti barangayda. Simmayaat ti panagbiag dagiti agindeg.

Idi napadayawan ti barangayda kas modelo a barangay, saan a binukodan ni Reyes ti pammadayaw. Inayabanna ni Santos a kaduana nga immawat iti plake ti pammadayaw. Indir-i ida dagiti kalugaranda.

Ti panagayat iti kabusor ket panagaramid iti rangtay a balitok para iti sapasap nga urnos ken kappia, a rumbeng la unay a tuladen ta daytoy ket aramid a kas iti maregmeg ti balitok.#