SALAYSAY: Panagibales: manto ti nasimbeng a panunot (Maudi iti dua a paset)

Bayat ti kaaddana iti pagbaludan, nagrigat ti pamilia ni Angkuan. Kakaasi piman ni Iniang a nangpadakkel kadagiti annakna. Elementaria laeng ti naturposda. Kayat dagiti ubbing ti agbasa ngem awan ti gastuenda.

Tapno adda pangalaanna iti pagbiagda, nagawat ni Iniang iti labaan ken plantsaenna. Ngem mano met laengen ti matgedanna iti kinangina dagiti magatgatang?

Gapu iti pannakalipitna, simmurot ken ni Andres idi inkari daytoy a suportaranna ida ken dagiti annakna. Ngem kalpasan a nagpapas ni Andres iti saklot ni Iniang, pinanawanna daytoy.

Nagsasaruno dagiti lallaki a naglasatan ni Iniang. Ngem awan pay ti dua wenno tallo a bulan, kayariganna ti abalbalay nga ipalladaw lattan dagiti lallaki iti biagna kalpasan a naumaanda ti banglona.

Sinangitan ni Iniang ti pannakailumlomna iti kapitakan a dina pakaalut-otan idinto nga inlunodna ni Angkuan gapu iti naaramidna a biddut a dinanto pulos maatur iti unos ti panagbiagna.

Kayarigan dagiti annak ni Angkuan iti piek nga awan ti sumpokanda a payak aglalo iti panawen ti lamiis ken nepnep. Nagbalinda a kutokuto ti kalsada. Awan masnop a trabahoda. No sadino ti pakabirokanda iti kuarta a pangsilpoda iti anges, dita ti pakasapulan kadakuada. Idi kuan, naitiponda iti maysa a grupo dagiti mannanakaw.

Iti maysa a parbangon, naammuan laengen ni Iniang a napapatay dagiti annakna idi nakiranget dagiti polis iti bangko a pinanggepda a takawan.

Uray la itubtob ni Angkuan ti ulona iti landok a rehas idi dimmanon kenkuana ti damag. Ania daytoy nagbambanagan ti pamiliana gapu iti isasallukob ti lidem iti panunotna iti maysa a malem a nalaokan ti darana iti arak?

Kalpasan ti duapulo ket lima a tawen, naikkan ni Angkuan iti parole. Ngamin, nagbalin a modelo iti kinatulnog ken disiplina iti uneg ti pagbaludan. Nagbalin pay ni Angkuan a mannakimisa. Nagbalin a relihioso.

Pinaayaban ti warden ni Angkuan.

“Gapu iti impakitam a kinasingpet, makaruarkan, Angkuan!” impadamag ti warden.

Ngem nasdaaw ti warden ta kimmudrep ti rupa ni
Angkuan.

“Apay a nalidayka? Dika kad’ maragsakan ta makaruarkan?”

“Mabalin a ditoyak laengen pagbaludan nga agnanayon, sir?” kinuna ni Angkuan.

“Ne, saan a mabalin dayta. Naikaromon ti nagbasolam iti gimong ket masapul a rummuarkan iti pagbaludan. Ngem apay a dika maragsakan? Makitam manen dagiti ipatpategmo iti biag a nabayag a dimo nakadenna.”

“A-awanen ti danonek pay a pamilia, sir,” nagtigerger ti timek ni Angkuana.

Ket insalaysayna ti napasamak idi maikursong iti pagbaludan…

“Diak ammo no sadino itan ti yan ni Iniang. Diak pay ammo no sadino a kamposanto ti nakaitabonan dagiti annakko. Natay metten dagiti dadakkelko. Iti daytoy a kinalakayko, sadino ti sangladak?” nakuna ni Angkuan a sipapait. Insangitna ti napalaus a panagbabawina.

Ngem, awan ti babawi nga umuna no di maudi. Agbabawi man,, saannan a maisubli pay ti napalabas.

Ngem, no nagturay koma ti kinasimbeng ti panunot ni Angkuan, nalabit a saan koma a nagtuok iti pagbaludan, saan koma a nabaybay-an ti pamiliana ken nawara ti pamiliana.

Kayarigan ti panagibales ti nangisit nga ulep a mangsallukob iti nasimbeng a panunot ket no paiturayan iti sipnget, mangitunda iti pannakaikalang wenno pannakaigarungugong iti derraas nga awan a pulos ti pakaalut-otan.#