SALAYSAY: Panagraira ti krimen, apay a di malapdan? (Maudi a paset)

Dagiti solusion tapno malapdan
ti panagraira ti krimen


Dagiti sumaganad dagiti solusion
tapno malapdan ti panagraira ti krimen:

1. bumassit ti krimen no nadur-as
ti ekonomia. Maysa a gayyem ti nagkuna a no adda naggian iti tian ti
maysa a tao, ad-adu ti matrabahona ket dakdakkel ngarud ti
produksionna nga agtungpal iti nawadwadwad met a masapulanna. No
sumayaat ti pamastrekanna, ad-adda pay nga igaedna ti lalo nga
idudur-as ti panagbiagna. No nasayaat ti panagbiag ti maysa nga
agindeg, ganggannaet kenkuana ti panagpanunot iti dakes a wagas
tapno agbiag.

2. pannakaipakat ti epektibo a
panagplano iti pamilia. Madakamat ditoy a kaaduanna kadagiti
managdakdakes ti produkto ti napanglaw a kaamaan a kaaduanna met a
masarakan ti pagtaenganda kadagiti maibilang nga eskuater. Gapu iti
kaadu ti ngiwat a pakanen ti maysa a tao a di met kabaelan nga
ilangoy iti bassit a matgedanna agsipud ta nababa met laeng ti
nagaw-atna nga adal, kapilitan a bumirok iti wagas wenno panglakagan
tapno maitedna dagiti kasapulan ti pamiliana ngem kaaduanna babaen ti
narugit a wagas kas iti panangisayangkat iti panagtakaw,
panaghold-ap, panagitalaw, panaglako iti maiparparit a droga a
masansan nga agtunged iti kinadamsak wenno krimen.

3. pannakapili dagiti makabael ken
nalinteg a lider-publiko nga agputar ken mangipakat kadagiti
kasapulan a linteg a mangpaksiat iti krimen. No napudno ti maysa a
lider iti pagannonganna, uray no ania ti maidiaya kenkuana, saanna
nga awaten. Ngem narigaten ti agbirok kadagitoy a kita ti lider iti
agdama a panawen.

4. pannakaited ti naan-anay nga
edukasion kadagiti umili a pakaipangrunaan iti moral ken naimbag a
kababalin. Ditoy ti sumrekan dagiti mannursuro. Itedda koma ti
naan-anay nga imatangda kadagiti asignatura a mangitag-ay iti moral
ken naimbag a kababalin tapno maipaagsep kadagiti estudiante ti
kinapateg dagitoy iti pannakilangenda iti pada a tao.

5. pannakitinnakunaynay ti
Simbaan, media ken grupo sibiko iti pannakasaluad iti urnos ken
talna. Ta no awan ti kooperasion dagiti umili, saan nga agballigi
dagiti pannakabagi ti linteg a mangsaluad iti urnos ken talna ti
pagilian. Ngem no dadduma, dagiti met laeng umili ti mapabasol no
apay nga agraira ti krimen. Uray no maseknanda, saanda nga umasideg
iti linteg. Bay-anda lattan, wenno agulimekda lattan, banag a saan
koma a mapasamak. No agtultuloy lattan nga “awan ti mangegda, awan
ti makitada, ken awan ti maibagada”, mapatured dagiti managdakdakes
ket pagtungpalanna, aramidenda latta ti kayatda.

Kasta met ti Simbaan. Babaen ti
pulpito, maidagadag kadagiti umili ti kinapateg ti pannakitinnulong
iti turay iti pannakasaluad iti urnos ken talna. Igaedna koma met ti
mangbuangay kadagiti gunglo a pakaikappengan dagiti agtutubo tapno
adda pangipaayanda iti imatangda a saan ket a ti pannakibarkadada a
kaaduanna a pakaisungsonganda iti dakes a bisio ken aramid.

Uray dagiti gunglo-sibiko, dakkel
met ti akemda iti pannakasaluad ti urnos ken talna. Makatulongda iti
pannakalapped iti panagraira iti krimen babaen kadagiti seminar ken
workshop a pangawisanda kadagiti umili nangnangruna dagiti agtutubo a
pakipakitaan dagiti dakes nga ibunga dagiti makailuod a bisio kas iti
apiang, marihuana ken shabu ken dadduma pay a droga, dagiti dakes a
pagtungpalan iti panagpababa ti moralidad iti kagimongan ken dadduma
pay a pakaseknan ti panagbiag.

Saan ngarud a dagiti laeng
pannakabagi ti linteg ti pakaituduan iti pammabasol iti panagraira ti
krimen. Adda met pakababalawan dagiti dadduma a sektor kas iti
pamilia, Simbaan, media, ken dagiti turayen a nagliway iti annongenda
tapno maawan dagiti makagapu iti pannakapanunot ti maysa a tao nga
agaramid iti dakes.#