SALAYSAY: Ranget iti Bessang Pass: adu a dara ti naibuyat (Maudi iti dua a paset)

Naideklara ti Bessang Pass kas National Shrine babaen ti National Historical Institute (NHI). Maysa a monumento ti naipasdek iti parke nga agserbi kas batonlagip dagiti maingel a mannakigubat a nakiranget ditoy idi gubat. Namulaan ti aglawlawna iti adu a saleng ket kunkuna dagiti maisar-ong a maitulad daytoy iti Camp John Hay iti siudad ti Baguio. Iti ngatuen ti parke, makita  dagiti foxholes dagiti Hapones nga agingga ita ket napagtalinaed ti orihinal a pormada.  Adda pay laeng dagiti kadaanan a bala, kapsula ken uray pay bala ti kanion a nupay aglatlatin ken manggapun nga agrakaya, agtaltalinaed nga ebidensia nga iti naminsan napasamak ditoy ti nakaam-ames a ranget.

Tunggal kalgaw, adu dagiti ganggannaet a kaaduanna ti German ti dumagas iti lugar tapno kitaenda ti parke sakbay ti panagtarusda iti Sagada, Mt. Province. Manipud ngamin iti sentro ti Cervantes, dua laengen nga oras ti biahe tapno madanon ti Sagada. Nadardaras ken nagingin-awanton ti dumanon iti Bessang Pass iti asideg a masanguanan kalpasan a malpas ti   pannakakongkreto ti Suyo-Cervantes-Quirino-San Emilio circumferencial road.

Pagtintinnulungan met itan ti gobierno probinsial nga idauluan ni Gob. Deogracias Victor “DV” Savellano  ken Cervantes Mayor Benjamin Maggay ti pannakaitandudo ti Bessang Pass kas maysa nga ecohistourism site iti Ilocos Sur. Kagiddan ti panangidatonda iti sabsabong ken panangingatoda iti wagayway ti Pilipinas iti lugar kas panangilagipda iti maika-63 nga anibersario ti Bessang Pass, ininspeksionda ti lugar tapno ammuenda dagiti kasapulan tapno mapreserba dagiti foxholes a maysa kadagiti atraksion ti lugar. Planoda pay ti mangipasdek iti maysa a museum a pakaidispleyan dagiti kadaanan nga uniporme ken dadduma pay a ramramit kas kanayonan nga atraksion. Mairaman ditoy nga itandudo dagiti opisial ti Yamashita cave a masarakan sumagmamano a metro manipud iti parke idinto nga isagsaganan ti municipal engineer’s office ti rota ti itanggaya ti Cervantes a one-day mountain trekking para kadagiti turista nga agrubbuat iti Bessang Pass ken agpatingga iti sentro ti Cervantes.

Babaen kadagitoy a plano, manamnama nga agballigi ti programa ti turismo para iti daytoy a lugar a saan laeng  mangipakita iti kinaasideg ti bisita iti nakaparsuaaan no di pay maysa pay a lugar a dakkel ti pasetna iti pakasaritaan ti Ilocos Sur, nangruna iti pannakagun-od ti wayawaya manipud kadagiti rimmaut a Hapones.#