SALAYSAY: Same-sex, dadaelenna kinasagrado ti kallaysa? (Tuloyna)

Dadaelen ti same-sex marriage ti kinasagrado ti institusion ti kallaysa. Ngem irason met dagiti LGTB nga adu dagiti kallaysa a nawaswas ken nabaybay-an ken saan a naikkan iti kinasagrado dagiti nagkallaysa. Nagadu ti mapaspasamak a diborsio ken legal separation. Ngarud, dagiti met laeng nagkallaysa ti mangdadael iti kinasagrado ti institusion ti kallaysa a saan  ket a dagiti mayat pay laeng nga agkallaysa.

6. Di pay napadasan a social experiment. Isu ngarud a padasen tapno makita ken maadal ti implikasion ken ibungana.

7.  Panagraira ti incest, bestial marriage, polygamy ken kaarngina. Maysa ti incest a sosial a sakit ti gimong a nagraira iti uneg ti pamilia. Mapalubosan ti bestial marriage ken polygamy kadagiti major religion a kas iti Islam (mabalin ti uppat nga asawa) ken ti Jesus the Latter Day Saints (reformist group).

8. Maysa laeng daytoy nga espesial a kalintegan a saan a maibilang a napintek a kalintegan. Saan kano nga applicable daytoy nga argumento ta ti panagpapatas ti amin iti nagan ti kalintegan ti isyo.

9. Pannakaadda ti benepisio a kas iti opposite-sex. Ti karbengan ti sabali ti  maiyaplikar koma met laeng iti sapasap.

Kayat a tuntonen  ti Task Force Pride, grupo a mangibagi kadagiti homosexuals iti pagilian, iti kalinteganda ngem saan pay laeng a sisasagana ti gimong a mangawat kadakuada ken saan pay laeng a ‘nairuam’ ti tao a mangannong ken mangapseptar iti kinapudno. Saan ngamin a natural a wagas daytoy ket kaadduan kadagiti komontra dagiti relihion. Ken saan pay laeng a nadepdep ti ‘apuy’ ti itataudda wenno ti kinaaniada ken kinaaddada iti kagimongan. Napigsa pay ti gutad ti hate-mongering.   

Adayo pay ti nasken a daliasaten ti Pride sakbay a magun-odna a naan-anay ti ingpenna. Ngem nupay saan nga  ita, nalabit nga iti sabali a panawen – iti masakbayan – ta in-inut a dumurdur-as ken aglawag ti ingpen ti timekda.

Ditoy pagilian, nadayyeg ti sibubukel a catholic community iti panagkallaysa ti dua a bakla iti Baguio City idi Nobiembre 2003 babaen ken ni Fr. Richard Mickley, superior ti Order of St. Aelred. Segun met laeng ken ni Fr. Mickley, nasuroken a sangagasut ti kinasarna a same sex wenno agpada a babai wenno agpada a lalaki iti uneg laeng ti pito a tawen.

Gapu itoy, naalarma ti Catholic Conference of the Philippines (CBCP) ket nainget ti panagimtuodda ken ni Bishop Carlito Censon nga Obispo ti Vicariate of Baguio-Benguet.

“Panangpanday iti linteg ti tao a maikontra iti linteg ti Dios ti panagbalin a legal ti immoral, ti panagbalin a legal ti unethical,” kinuna ni Monsignor Hernando Coronel, secretary general ti CBCP.

Ta saan la ngamin a pannakaipalubos ti same sex marriage ti dawdawaten ti Task Force Pride no di pay ti karbengan a maaddaanda iti sibubukel a pamilia babaen ti panangadaptarda iti ubing nga agserbi a kas anakda.

Ngem kinontra a dagus ti CBCP daytoy ta kaipapananna ti panangisebba ti ubing iti nakain-inaka a kasasaad  babaen ti panangisubo kadakuada kadagiti immoral ken unethical nga aramid.

“Awan koma ti pakibianganda (Katoliko) ta saan met a naikappeng iti Katoliko ti nangasar kadakuada (Fr. Mickley ken ti Order of St. Aelred)!” impatangken ti Task Force Pride, kas sungbatda kadagiti pammabalaw.

“Mapasamak laeng ti kasar iti nagbaetan ti lalaki ken babai. Sagrado ti kasar, ngem kasungani iti linteg-moral ti aramid a homosexual ,” daytoy ti imbasa ni Pope John Paul II a dokumento manipud iti Vatican’s Congregation for the Doctrine of Faith.

“Panangayon kadagiti simiasi iti natakneng nga aramid ti panagbalin a legal ti panagtipon dagiti homosexual wenno panangipada kadagiti naasawaan…nga isu ti agpaay a lapped iti panagrangpaya dagiti tagipatgen ti biag a taudan ti sangkataw-an…” kuna pay ti kangatuan nga otoridad ti Katoliko.#