SALAYSAY: Selpon: haytek a ramit-komunikasion (Maudi iti dua a paset)

Agus-usar ti selpon iti 800 agingga iti 900 MHz frequency, Atanud. Milion ti kayatna a sawen dayta M wenno mega. Mapan met a 666 a channel nga aglawa iti 30 kHz ti adda dita! Sa pay laeng duplex ti komunikasion. Kayatna a sawen, mabalinmo ti makigiddan nga agsao iti kapatpatangmo.

Ti pay pagsayaatan ti selpon no idasig kadagiti nagkauna a ramit-komunikasion ket ti makunkuna a frequency reuse, Atanud. Ania manen daytoy?

No kas pangarigan ta frequency X ti usar ti cell site a yanmo, sa frequency Y ti adda iti dayaem, mabalinto manen a mausar ti frequency a maus-usar iti yanmo iti cell site iti dayaen ti Y. Di kad’ awan limitasion ti frequency. Awan pannakaibbusna! Mapasamak daytoy nga awan pannakadisturbo ti signalmo.

Maysa pay a pagimbagan daytoy a cellular radio, Atanud, mabalin ti agipatakder manen iti sabali pay a cell iti uneg ti cell no umad-adun ti subscriber ta saanen a maserbisioaan ti agdama a cell. Mapan la gamin a 50 ribu a subscriber ti maserbisioan ti tunggal cell. Itoy a bilang, agarup sangapulo ribu dagiti mabalin nga aggigiddan nga agusar iti linia.

Daytoy a pannakagudua ti maysa a cell, dina apektaran ti kalidad ti komunikasion. Awan ti mapasamak a panagiinnagaw ti signal. Agtultuloy latta ti nalawag ken napardas a komunikasion.

Ngem ti dakesna, Atanud, umad-adu ti report iti dakes nga itden ti radiation nga agtaud kadagiti cell site ken iti payen mismo a selpon!

Kuna ti European Union idi Disiembre 2004 a segun iti panagadalda, dangran ti radio waves a parnuayen ti selpon dagiti selula ti bagi ken dadaelenna ti DNA.

Kuna met ti grupo dagiti agsuksukisok iti Germany, ti Verum, a kalpasan ti pannakayekspos dagiti selula iti electromagnetic field manipud iti selpon, immadu dagiti single ken double strand DNA. Daytoy a pannakadadael ket saanen a pulos a maremedioaan dagiti selulatayo. Dakkel kano ti posibilidadna a mangibunga daytoy iti kanser iti masanguanan.

Iti pay panagadal dagiti sientipiko idiay Finland, natakuatanda a ti radiation iti selpon baliwanna ti komposision ti selula ti tao a mabalin a a mangapektar iti utek daytoy. Kanser iti utek! Ngem kuna met ti panagadal idiay Sweden a naipablaak idi 2005, pinagkomparada dagiti adda sakitna iti utek (meningioma ken glioma) ken dagiti awan ket natakuatan nga awan koneksion ti selpon kadagitoy a sakit.

Apay a di agtutunos ti resulta dagitoy a panagadal?

Itudo dagiti agsuksukisok a gapu daytoy iti nagduduma a pannakayekspos ti tao iti radiation. Kasta metten iti lagip ti maseknan a suheto ti panagadal no kasano kabayag a talaga ti pannakayeksposna. Inayon payen dita ti napardas a panagbaliw ti teknolohia. Idi, analog ti us-usaren dagiti selpon. Ita, addaytan ti digital. Dagitoy dua, agoperateda iti agduma a frequency ken power. Ngarud, agduma met ti radiation nga imetda. Ita, adda manen dayta Bluetooth a kunada. Sabali manen a saritaan dayta, Atanud.

Akuen ketdi dagiti agsuksukisok a masapul ti naunday a panagadal tapno mayestablisarda ti kinapudno iti dakes nga epekto ti selpon iti tao.

Ti nalawag kano ketdi, gapu iti selpon, dimmakkel ti desgrasia a mapaspasamak iti kalkalsada. Kasano ket uray agmanmaneho ni Angkuan wenno Mayyang, ali latta ti panagkalikutna iti selponna. Dina koma isardeng iti igid ti luganna tapno asikasuenna ti panagselponna. Daytoy ti agparparang a dakes nga epekto ti pannakaigumon itoy a ramit, kas kuna dagiti maseknan.

Ita ngarud, Atanud, kabayatan nga agsusupanget ti panirigan dagiti otoridad, dimo kunaen nga awanen ti responsibilidadmo wenno addang nga aramidem tapno matarabaymo ti salun-atmo.

Adtoy dagiti sumagmamano nga aramidem tapno mailiklikka iti posible a di nasayaat nga ibunga ti panagusar iti selpon:

1. Dimo unay baybayagen ti makipatang iti selpon.

2. No mabalin, iti teleponoka laengen a tumawag no kasapulan unay.

3. Agaramatka kadagiti aparato a mangyadayo ‘ta ulom ken bagim iti selpon.

4. Annadam ti pannakaidekket iti bagim ti selpon kangrunaan ti antenana.

5. Dimo ipalubos nga aramaten dagiti ubbing ti selpon. Kairut pay laeng nga agdebelop ti utekda ket sensitibo dagitoy kadagiti radio frequency.

6. Tratuem nga aparato wenno instrumento ti selponmo, saan a kasla ay-ayam.

Laglagipem pay ti pagsasao da apong: Ania man a sobra, dakes.#