SALAYSAY: Taldiap ken ni Bagyo Pepeng: Makalawas a kinadamsak

Pimmanaw met laengen ni Bagyo Pepeng idi Oktubre 10 kalpasan ti makalawas a panagtalinaedna iti Ilokos a nangisangbayanna iti nakaro a didigra ken naibuis a biag.

Iti uneg ti makalawas, nagbaliwbaliw ti direksion ni Bagyo Pepeng. Idi simrek ditoy pagilian, saan a ti Aurora ken Isabela ti tinuparna kas imballaag dagiti weather forecasters no di ti Cagayan. Nangrugi idi Oktubre 4, nagsublisubli ni Bagyo Pepeng iti Amianan a Luzon ket awan sarday ti panangbasnot iti napigsa nga angin ken tudo dagiti probinsia Cagayan, Isabela, Abra, Benguet, Cordillera ken ti Ilocos.

Ditoy Ilocos Sur, gapu iti napigsa a tudo, nalayus dagiti nababa a lugar dagiti nadumaduma nga ili. Iti inisial a report ti namsaakan ti bagyo, naireport nga agdagup iti 57 a barangay ti nalayus a pakairamanan ti Magsingal (3), Narvacan (1), San Juan (3), Bantay (4), Vigan (1), Caoayan (1) ken Sinait (44) ti nalayus.

Iti San Juan, nalayus ti Barangay Lapting ken Bacsil ket 5 a pamilia ti nagpakni iti munisipio ti ili.

Nagbakuit met dagiti agindeg iti Barangay Bucalag, Calungboyan ken Rancho iti Santa, Ilocos Sur gapu iti panagdinakkel ti danum. Uray ti Barangay Uribi ken Dammay ditoy nga ili, saan a dagus a naarayat dagiti agindeg gapu iti kapegges ti lasaten a danum.

Pagatsiket ti danum iti sanguanan ti Sinait National High School idinto a maysa a traysikel ti naiyanud iti Barangay Gongogong, San Ildefonso, Ilocos Sur gapu iti napegges a danum a limmasat iti kalsada nasional.

Nayanud pay ti kassibbo a barge a nairanta a pagluganan dagiti turista nga agpallailang iti karayan ti San Ildefonso.

Naibakuit met ti sumagmamano a pamilia iti Vigan City nga agindeg iti asideg ti karayan Mestizo.

Ninamnama ti Pag-asa nga iti iruruar ni Bagyo Pepeng iti Cagayan, pumanawen nga agturong iti Japan, ngem nagintek daytoy iti asideg ti Ano probinsia idinto a nagtuloy nga imbuangna ti napigsa nga angin ken tudo a nang-layus iti Aurora, Cagayan ken iti Kailokuan a pakairamanan ti Ilocos Norte ken Ilocos Sur.

Immagibas ti bagyo iti asideg ti Laoag City idi Oktubre 5, idinto a nagtuloy a sinanotanna latta ti Ilokos, Cordillera ken ti Cagayan.

Gapu iti napigsa a tudo ken angin, nalayus ti aganay 45 a barangay iti Dingras, Nueva Era, Paoay, Pinili ken Bangui iti Ilocos Norte.

Rinibribu a pasahero ti nataktak iti panagbiaheda idi Oktubre 5 gapu iti panagkaruskos dagiti pitak ken bato manipud iti bantay iti Banaoang, Bantay, Ilocos Sur a nanggabor iti kalsada nasional. Naluktan met laeng iti kabigatanna ti kalsada ngem gapu iti panagkaruskos latta dagiti bato ken pitak, naul-ulit a naserraan iti trapiko tapno maiwalinda iti igid ti dalan.

(Maituloyto)