Tawid News Magazine

SALAYSAY: TARAON TI PANUNOT: Arapaap, pagturongan ti biag (Maudi a paset)

Nasiputan ni narra namber tri a nagliday ti kapitan dagiti soldado.

Naipabaklay iti lalaki ni narra namber tri a naaramid a krus. Maasian la unay ni narra namber tri. Mariknana ti saem nga  umukuok ti tunggal basnot dagiti soldado iti bagi ti tao. Kasla apuy nga agdisso kenkuana ti tunggal dara nga agtedted kadagiti sugat ti lalaki nga imingan. Mariknana ti marikrikna ti lalaki a kinoronaan pay dagiti soldado iti nakutikot a siit. Mangngegna dagiti uyaw, bassawang ken lais iti lalaki. Adda pay dagiti timmupra iti lalaki ket kasla isu ti natupraan. Napatikleb iti namin-ano a daras ti lalaki ket naisurot ni narra namber tri. Nariknana ti saem. Saem nga awan kapadana.

Simmurot latta dagiti tattao agingga a nakasang-atda iti tuktok ti bantay iti dayta a malem.

Ngem saan a nagpatingga dita ti kalbario ti lalaki. Inlansa dagiti soldado ti lalaki ken ni narra namber tri a  naaramid a padeppa. Iti pannakaipalok ti lansa kadagiti ima ti lalaki, dimmuyok ken ni narra namber tri ti kasasaeman iti amin a saem a marikna. Apay itan nga uray isuna ket masaksaktan? No kas koma iti tao a mabalinna ti agrungaab, nalabit a saan a danum ti luana no di dara. Ta di kadi nalabaga a kas iti dara ti tutot ti narra? Wen, no mabalinna la koma ti agsangit, malayus ken mataneb ti bantay iti luana a dara.

Imbayogda ti lalaki a nailansa ken ni narra number tri iti tengnga ti dua pay a lalaki a nakabayog iti krus. Nagsaksian amin ni narra namber tri ti panagsusik dagiti dua a mannanakaw a nakabayog iti krus, ti pannakaduyok  ti bakrang ti lalaki iti pika, ti pannakapainomna iti naalsem a suka babaen ti ispongha iti murdong ti pika, ti panaglangeb ti tangatang, ti panagsipnget ti lubong ken dagiti maudi a balikas ti lalaki.

Nangeg pay ni narra namber tri ti balikas ti kapitan dagiti soldado a nakatakder iti sanguananda idi nauyosen ti anges ti lalaki: “Isu ti pudpudno nga ari…”

Nasaksian ni narra namber tri ti pannakaibabada. Inapungol ti ina nga agsasaibbek ti lalaki. Sada inyadayo.

Nabati ni narra namber tri nga agmaymaysa. Kunkunana iti bagina: Asino daydiay a tao? Apay a kunada a  pakaisalakanan ti lubong ti pannakadusana? Mairamanak kadi met a maisalakan?

Maysa a lalaki a nakaroba ti nangbagtin kenkuana ket naidulin…

Ditan ti nagpatinggaan ti sarsarita…  

Adda pay daydiay sarsarita a kunana, naimbag la unay ti Dios kadagiti amin a parsuana, ngem sursuruen koma ti tao ti aguray. Kastoy met ti arapaap. Nasken ti panaguray ta saan nga insigida a dumteng. Ta saan laeng a siksika ti nagkiddaw iti pannakatungpal ti arapaapna. Saan laeng a minilmillion no di pay  binillion a tattao. Isu a sursuruen ti tao ti aguray.

Inawen ti tao ti arapaap. Ngem nasken nga ukopan ti panawen daytoy santo maibuang a kas kadagiti itlog nga inukopan ti upa a nagbalin a piek. Maysa met a nadungngo nga  upa ti panawen.

No saan a matungpal ti arapaap, adda la ketdi  katukadna a nasaysayaat ken naim-imbag nga amang ngem iti dayta nga inka inarapaap. Adda panggep ti Mannakabalin iti amin a  parsuana, adda angesna wenno awan. Ngem no nagarapaapka, nasken nga inka met agtignay. Ta kuna ti maysa a repran ti biag: tulongan ti Dios ti tao a mangtulong met laeng iti bagina. 

Kitaentayo dagiti arapaap dagiti tallo a kayo. Nangangato dagiti arapaapda. Napaaydan ti kunada, ngem gayam, isuda ti nainggasatan kadagiti amin a kaykayo…

Ala  ngarud, kakailian, nainggasatan met nga orasyo a sangapada…# 

 

Exit mobile version