SALAYSAY: TARAON TI PANUNOT: Arapaap, pagturongan ti biag (Tuloyna)

No mabalin la koma nga aggarakgak ti bilog, daydiay man kasla garakgak ti tao nga urayna la ipugiit a mangap-apput iti rusokna. Ngem saan met a makapagkatawa ti bilog a kas iti tao. Ngem iti bukodna a lubong, aggargarakgak ti bilog.

Nasiputan ni narra namber tu a naaramid a bilog a timmakder ti nariingen a lalaki a nakaturog itay iti kutit. Nagsuyaab pay iti  panagmurmurayna. Ngem saanen a mairupaan ti nalaus unay a buteng dagiti lallaki a kaduana.

Nasiputan ni bilog nga inyunnat ti bimmangon a lalaki dagiti imana ket binilinna ti angin: “Agsardengka!” Sana insaruno ti dalluyon: “Agtalnaka!” Nagsardeng ti angin. Nagtalna ti dalluyon. Imbaas ti panawen. Napukaw a naminpinsan ti bagyo. Umis-isem manen ti init iti likudan ti pangisiten ken naingpis nga ulep.

Asino daytoy a tao ta kabaelanna a bilinen ti angin ken ti danum? nakuna ni narra namber tu a nagbalin a bilog. 

Nangngeg ni bilog a kuna ti lalaki kadagiti kakaduana, “Apay nga agbutengkayo? Awan  kadi pay ti pammatiyo?”

Ket nasaksian ni narra namber tu a nagbalin a bilog ti kasta unay a buteng dagiti lallaki iti kinuna ti lalaki. Nangngeg ni bilog a kinuna dagiti lallaki: “Ania ti katataona daytoy? Uray ti angin ken ti dalluyon ket agtulnogda kenkuana!”

“Agdaydayawtayo ta isu ti pudpudno nga ari!” nagdaydayaw dagiti lallaki.

“Wen, ti kakaisuna nga ari dagiti tattao!”

“Ti Ari ti langit ken daga…!”

Nasdaaw met ni narra namber tu ket kinunana iti bagina, “Ania, ti kakaisuna nga Ari ti langit ken daga, nakalugan kaniak?” Nakarikna iti naisangsangayan a kinaragsak ni narra namber tu. Naidumduma a kinaragsak. Ta saan laeng gayam nga ari dagiti tattao ti naglugan kenkuana nga aglayag iti baybay no di pay ti Ari ti langit. Ti Ari dagiti ari!

Aglaplapusanan ti ragsak ni narra namber tu.

Ngem saan ken ni narra namber tri. Agpaspasanaang la unay. Nakaro a pasanaang. Daydiay liday iti amin a kalilidayan. Ngamin, iti panagkarkarayam ti sumagmamano nga anay kenkuana, kasla madama ti survey dagitoy no mabalinda a kanen ti kayo wenno ditoyda nga agtalinaed agingga a maibusda a kanen. Kunam la no maysa a fleet dagiti eroplano dagiti anay a madama ti reconaissanceda sadanto isaruag ti nasaknap nga atake. Daydiay atake a mammaminsan a gunay laeng ket maribbuoten ti lugar. No umatake ti binilbilion nga anay, awan pay ngata ti maysa nga aldaw, gudbay ni narra namber tri iti biutipol lubong.

Ania, agpatingga laeng ditan ti kaibatoganna a langit? Agbalin a suelo ken taraon dagiti anay? Kasanon ti arapaapna idi a nakalaylayog a kayo a tumukno sadi langit? Awanen! Awanen! No mabalinna la koma ti agrungaab iti uray la. Daydiay man rungaab a kas iti rungaab ti maysa nga ubing a pinanawan ti inana nga agmaymaysa a mabisin. Rungaab a kas iti immak ti baka iti kaltaang ti rabii.

KABLAG!!

Kellaat a naibuang ti kamarin a yan ni narra namber tri a naaramiden a tablon. Dagiti soldado! Dagiti narurungsot a soldado ti ari. Nagalingag.

“Mano ti alaek?”

“Dua. Pagkurosenyo nga ilansa!” bilin ti pangulo.

“Krus? An-anuentayo ti krus?” dinamag ti kapitan dagiti soldado.

“Ipabaklay kenkuana agingga iti bantay!” bilin ti pangulo.

       (Maigibusto)

SALAYSAY: TARAON TI PANUNOT: Arapaap, pagturongan ti biag (Tuloyna)

Saan laeng a dita ti nagpatinggaan ti kinaragsak ni narra namber wan. Adda dimteng a tallo nga ari a nagdaydayaw iti maladaga. Nagkurno dagitoy nga ari iti maladaga a nakaidda kenkuana. Nangibati dagitoy nga ari iti sagut para iti maladaga, agkakapateg a sagut nga awan ti katukadna. Naisangsangayan ti kinaragsak ni narra namber wan ta uray no saan a baul, uray no nanumo laeng a kulluong, nagkurno dagiti ari ket indissoda iti sakbibina dagiti agkakapateg a sagut.
Continue reading “SALAYSAY: TARAON TI PANUNOT: Arapaap, pagturongan ti biag (Tuloyna)”