SALAYSAY: Ti Ilocos Sur iti uneg ti sumaruno a 10 a tawen (Tuloyna)

Dakkel ti potensial ti Sta. Cruz iti aquaculture ken deep sea fishing gapu iti atiddog a kabaybayanna. Babaen ngarud ti panangasistir ti BFAR, maponduan ti sumagmamano a proyekto ti LAMBAKLAD, payao, panagtaraken iti maritangtang, sea cucumber ken ruot baybay a maipan ditoy ken iti kabaybayan ti dadduma pay nga ili. Mabalin met dagiti investors ti mangipatakder iti uray bassit laeng a planta a mangproseso iti makalapan nga ikan ken laki tapno agbalin a flavored tuna. Agbalin ngarud daytoy a madadaan a merkado para kadagiti mangngalap.

Babaen ti panagadal ti Philippine Port Authority, napintas met a pakaipasdekan ti maysa a drydocking/wrecking port ti Barangay Pudoc West, Tagudin tapno agbalin nga alternatibo a pakaidalanan dagiti nadakamat a produkto ken dagiti aggapu iti maikapat a quadrant.

Iti benneg turismo, adda iti quadrant ti Dark Virgin of Sta. Lucia iti ili ti Sta. Lucia nga agmilmilagro ken makaagas kadagiti nadumaduma a sakit iti mata. Agingga ita ket saan pay laeng a nagpaliar ti sundial iti ili a Tagudin nupay idi pay laeng 1848 a naaramid ken maysan kadagiti kadaanan iti pagilian. Adda pay ti igid ti baybay ti Darapidap, Candon a tinawen a pakaangayan ti bikini open.

Isaysayangkat ti siudad ti Candon ken ti gobierno probinsialĀ  tunggal pannakaselebrar iti piesta ti kabambantayan tunggal Aldaw ti Wayawaya ti panagmula iti kayo kadagiti kabambantayan itoy a quadrant. Babaen itoy a wagas, mapreserba dagiti ubbog (watersheds) ken dagiti kabakiran a masansan a pagalaan iti kayo a mausar iti pannakapugon ti tabako a birhinia.

Kamaudiananna, plano metten a mailukat ti kalsada a mamagkamang iti ili a Sta. Cruz ken Suyo tapno mapadaras ti pannakaidalan dagiti produkto agrikultura ken nadardaras a maidanon ti gobierno dagiti kasapulan a serbisio kadagiti residente iti nasulinek a luglugar. Mapukawto metten ti parikut ti pannakaisina dagiti barbarangay no adda didigra kangrunaanna no iti tiempo ti tudtudo.

Quadrant IVĀ Ā  ā€œUpland Biodiversity Ecological Resortā€

Maibilang iti quadrant IV dagiti 14 nga upland municipalities a masarakan iti makindaya a paset ti probinsia a pakairamanan ti Sugpon, Alilem, Suyo, Cervantes, Quirino, Sigay, Gregorio del Pilar, Salcedo, Banayoyo, Galimuyod, San Emilio, Lidlidda, Banayoyo, Burgos ken Nagbukel, kasta metten ti coastal town ngem nangato nga ili ti Santiago.Ā  Nupay daytoy a quadrant ti kalawaan ti masakupan, isu ti kabassitan iti populasion nga umabot laeng iti 121,749 a kaaduanna ti maibilang nga indigenous people wenno IPs.

Kangrunaan a parikut dagiti agindeg iti daytoy a quadrant ti saanda a pannakarikna kadagiti serbisio ti gobierno ken ti dida pannakaibiahe kadagiti produktoda tapno mailako koma iti nanginngina a presio iti merkado. Nupay naikalawa ken deretson ti pannakakongreto ti dalan manipud iti Bitalag, Tagudin a dumalan iti Suyo nga agpatingga iti ili ti Cervantes, nagtalinaedĀ  nga awan ti access roads kadagiti adu a paset ti upland area a kasapulan unay iti panagdur-as. Tutokan ngarud ti gobierno probinsial babaen ti pannakikoordinarna iti North Quad ken DPWH ti pannakailukat kadagiti baro a dalan, pannakarehabilitar ken pannakapapintas dagiti agdama a dalan ken ti pannakabangon dagiti kasapulan a rangtay. Karaman kadagiti maadal dagiti sumaganad: 1. Pannakailukat ti San Emilio-Luba (Abra) road; 2. Pannakailukat ti North Luzon-Cordillera (Transworld Heritage) Highway Development (Ilocos Sur portion); 3.Rehabilitasion/rekonstruksion ti Cervantes-Quirino Road ken Katkateng bridge; 4. Rehabilitasion/rekonstruksion ti San Emilio-Quirino road; 5. Pannakaileppas ti Aluling bridge iti Cervantes; 6. Pannakasimpa ti Sugpon-Alilem road; 7. Pannakailukat tiĀ  Alilem-Tagudin road; 8. Rehabilitasion ti Cervantes-Tadian-Bauko-Sabangan road-Besao-Sagada road; 9. Rehabilitasion ti Besao-Sagada road; 10. Rehabilitasion ti Ilocos Sur-Abra-Kalinga road 11. Pannakapasayaat ti Sta-Maria, I. Sur-Pilar, Abra (via Cabaroan-Silag)Ā  pakairamanan ti secondary inter-regional a kalsada; 12. Panakapasayaat tiĀ  Narvacan-Nagbukel-Pilar (Abra) road ken 13. Pannakailukat ti Sta. Maria-Burgos-Pilar (Abra) road.

Dagitoy a road projectsĀ  ti mangitandudo iti potensial ti turismo iti daytoy a paset ti probinsia a pakasarakan iti nadumaduma a buya kas iti historical landmarks a Bessang Pass ken Yamashita Cave iti Cervantes, Gregorio del Pilar Shrine sadiay Gregorio del Pilar; rekursos naturalesĀ  kas iti Gambang Falls iti Cervantes, Peyegpeg Falls iti San Emilio, Aw-asen Falls iti Sigay, Seven Bowls ken Sibol Hotspring iti G. del Pilar,Ā  ken Santiago Cove iti Santiago; sports acivities kas iti mountain trekking wenno apresiaren ti nakaparsuaan babaen ti panangimatang kadagiti natukadtukad a pinagayan (rice terraces) a makita iti nadumaduma a paset ti upland area.

(Adda tuloyna)