SALAYSAY: Ti Misterio ti Pannakailansa ni Jesus iti Krus

Ti pannakailansa ni Jesus iti krus ti maysa kadagiti makaawis iti imatang a pagteng itay kalkalapas a Biernes Santo. Iti dayta a pannakailansa ni Jesus iti krus,  dua a mannanakaw ti kinagiddanna a nailansa iti krus. Kabayatan ti panagsagaba ni Jesus iti krus ken agngangabiten, nagtimek ti maysa kadakuada ket sarkastiko a pinabainanna ti Mannubot: “Saan kadi a sika ti Cristo? Isalakanmo ngarud ta bagim ken isalakannakami met!”

Ngem binabalaw ti sabali. “Awan kadi a pulos ti  panagbutengmo iti Dios?” kinuna daytoy. “Agpapadatayo amin a madusdusa. Rebbengna nga agsagabata gapu iti inaramidta. Ngem awan dakes nga inaramid daytoy a tao.” Kalpasana, kinunana ken ni Jesus: “Laglagipennak, Jesus, inton umayka a kas Ari.”

Kinuna ni Jesus kenkuana, “Ibagak kenka daytoy: Ita nga aldaw, makipagyankanto kaniak idiay Paraiso.”

Dayta ti sibubukel a pagteng. Naisangsangayan dayta a pagteng iti biag ti tao ta adda  naun-uneg a kaipapananna: awan ti naladaw a panagbabawi. Ti panagbabawi ti pakaisalakanan tapno makipagnaed sadiay Paraiso.

Naikonektar ti panagbabawi iti anges ti tao. Ti anges a kas puon ti biag. Ti anges a kas biag ti tao. Agingga a sibibiag ti tao, saan pay a naladaw no agbabawi kadagiti nagbasolanna. Saan a naladaw iti panangkiddawna iti pammakawan kadagiti nagbiddutan ken nagkuranganna. Adda latta panawen ti panagbabawi agingga nga adda pay angesna.

Maikanatad laeng ti panagbabawi kadagiti amin a nagbasolan ken nagbiddutan bayat a sibibiagka ta saanmon a maaramid dayta no dikan umang-anges wenno naungkelkan. Ngem saanmo met nga ammo no kaano ti idadateng ti ipupusay. Kellaat ti isasangbayna. Asalto. Awan ti makaibaga no kaano ken kasano a dumteng. Isu a sakbay a mapasamak dayta, nasaysayaat nga ikompesarmo amin a nagbasolam, nagbiddutam ken nakailaw-anam. Agsipud ta saan nga ammo ti idadateng ni Patay, tumutop la unay ti panagbabawim. Saankanton a makapagbabawi inton nataykan. Awanton dayta tiansam nga agbabawi no awan metten ti angesmo, no awanen ti biagmo.

Iti sabali a pagteng, pinabainan ti maysa a kadagiti nakabayog iti krus ti Anak ti Dios. Napukawna ti gundaway a naited iti panagbiagna a  panagbabawi. Napukawna ti tiansana a maisalakan.

Kadagiti dua a parang, nailadawan dagiti dua a tao iti lubong. Maysa ti mamati iti Dios, ken ni Jesus ket saan a naawan kenkuana ti panawen ti panagbabawi. Iparangna met ti maysa ti sabali a  kita ti tao iti lubong,  daydiay awan ti pannakaammona no apay a nailansa ken naibayog iti krus ti Jesus.

Dandani tengnga ti aldaw idi nagpukaw ti lawag ti init. Nagsipnget ti intero a daga agingga iti alas tres ti malem. Napigis a nagudua ti kurtina a naibengbeng iti templo manipud ngato agingga iti baba.

Nagpukkaw ni Jesus iti napigsa: “Ama,  kadagita imam, yawatko ti espirituk!” Apaman a nasaona daytoy, nauyosen ti biagna.

“Idi makita  ti kapitan dagiti soldado ti napasamak, nagdaydayaw iti Dios. “Talaga nga awan basol daytoy a tao!” kinunana.

Napaneknekan ken naimatangan amin ti kapitan dagiti soldado dagitoy a pagteng ket naglukat kenkuana ti kinapudno. Iparangarang daytoy nga agnanayonto latta a maluktan ti ridaw ni Jesucristo kadagiti saan pay a makaam-ammo kenkuana. Kas iti nailansa a nagbabawi, addaan pay dagiti tattao iti gundaway ken panawen a makipagbiag ken Cristo.

Daytoy ti misterio idi nailansa iti krus ni Jesus.#