Saludsod iti Pasalip

Kolum: Iti Duyog ti Singasing

Ni Jaime M. Agpalo, Jr.

(Maikadua a paset)

 

Kas iti  maysa nga on the spot a pasalip ti daniw bayat ti GUMIL convention, awan ti intedko a nangabak no di laeng ti maysa nga special prize. Diak a kinanunongan dagiti padak a hurado, ti rasonko: naidatag ti pagsasalipan, ket awan—repeat, awan amin kadagiti nakisalip ti nakasurot iti  dayta a pagsasalipan.

Rumbeng kadi nga ited ti pammadayaw no awan ti nakasurot iti paglintegan? Kaniak a biang, saan, ta saanda a naragpat ti paglintegan. Maipapan kadagiti pagannurotan ti saritaan ditoy, saan a maipapan iti sinurat.

No maipapan iti sinurat, wen, kanunongak ti panangbinnat iti muging ngem no dagiti rules ti malabsing, nungka; ngamin iti bukodko a kapanunotan, dagiti hurado ti mangtimon iti maysa a pasalip. Adda kadakuada, iggemda ti nagan ti pasalip ket no agkibaltangda, nagkibaltang met ti nagpasalip, mapellasan ti credentials.

Apay a mangikeddeng iti paglintegan no saan nga isu ti masurot? No awan ti nakaragpat wenno nakasurot iti pagsasalipan, apay nga ited ti gunggona?

Daytoy ti turongen ti intext ni pagayam ken nalabit kayatna a malawlawagan  maipanggep iti napalabas a pakontes iti sarita sadiay Cagayan. Awan ti nangabak iti major prizes ngem adda naited nga special prize.

Ti makunak, kanunongak ti resulta no saan a naragpat dagiti agsasalip no ania ti pagsasalipan. Maitutop laeng a saan nga ited dagiti gunggona. Adda naikeddeng a pagsasalipan, nga isu dayta ti maipapan iti diaspora—ti panagdappat, panagtawataw (kuna dagiti dadduma), pannakaipalais iti sabali a lugar ket sadiayen a simmantak, rimmangpaya wenno nalpay, nanglaylay no isu. Ta kas iti nabasatayo a paglintegan, maipapan iti diaspora ti pagsasalipan.

No awan ti nakaragpat kadayta nga annuroten ti pagsasalipan, natural nga awan ti maited a gunggona, saan a mabalin a pagtignayen ti leniency ditoy ta makabasol, mababalaw met ti agpakontes lalo dagiti naghurado no mabasa a saan met a maipapan iti nagsasalipan ti agparang a nangabak.

No maipapan iti diaspora ti pagsasalipan, awanen iti sabali pay. No awan ti nangtratar iti diaspora, maitutop a di ited dagiti pammadayaw.

Uray kadagiti open (awan ti naikeddeng a tema a pagsasalipan), no marikna ti hurado nga awan ti maitutop a mangabak para iti dayta a gunggona, maitutop a saan nga ited. Kas iti pammaliiwko iti pasalip iti Palanca Awards (saan nga Iluko), pasaray awan ti maited a gunggona no dida maikari iti dayta a puesto.

No iti sabali a lengguahe, nasisita a masurot (adhere) unay no ania ti reglamento wenno pagannurotan ti pasalip.

Iti maysa a pasalip,  opinion ti maysa kadagiti hurado a rumbeng laeng a mabakantean ti puesto wenno ti umuna a gunggona ta patienna nga awan ti nakaragpat ngem agsipud ta nakaisigudanen ti Ilocano lit a mapunnuan latta amin a gunggona, isu ti sinurotda. Kas resulta, adda dimlaw, banag a naliklikan koma no estrikto a naipatungpal ti pagannurotan wenno estrikto ti panagpili ket saan nga inted ti gunggona no awan ti maikari nga umawat.

Iti pasalip iti sarita sadiay Cagayan, awan ngata ti nakapatar iti naikeddeng a tema ti pagsasalipan isu a naikeddeng a saan a maited amin a gunggona .

Iti pannakaairugi daytoy a banag, sapay ta isu ti masurot kadagiti sumarsaruno a pasalip, nga estrikto a maipatungpal dagiti alagaden ken ti tema a pagsasalipan.

No naikeddeng ti tema a pagsasalipan, santo adda mabasa a nangabak a saanna a sinurot ti tema, agsagrap la ketdi dagiti hurado ken ti nagpasalip iti adu a pammabalaw. Siguraduenmi met nga adda espasio daytoy a kolum para iti dayta a banag.

No ania ti naibaga a pagsasalipan, isu laeng koma ti pagsasalipan.#